Zysk operacyjny wyniósł 248,16 mln zł wobec 57,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 305,61 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 960,08 mln zł rok wcześniej.

"W II kw. 2023 roku rozpoznane zostały zdarzenia o jednorazowym charakterze wpływające na wyniki grupy kapitałowej ZE PAK SA. Zdarzenia dotyczą spółek zależnych PAK - Polska Czysta Energia sp. z o.o. (PAK - PCE) i wynikają z: (1) zaliczenia w ciężar kosztów II kwartału 2023 roku jednorazowych korekt w odniesieniu do rozliczeń z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz (2) ujęcia wycen zawartych między spółkami zależnymi PAK - PCE a Cyfrowym Polsatem SA (CP) kontraktów PPA (Power Purchase Agreement) na sprzedaż energii. Wymienione powyżej czynniki miały niegotówkowy, negatywny wpływ na wyniki a ich łączny szacunkowy wpływ na wynik EBITDA wynosi 56 361 tys. zł. Należy zaznaczyć, że po 3 lipca 2023 roku, tj. po przejęciu kontroli nad PAK - PCE przez CP, Spółka będzie konsolidowała wynik PAK - PCE stosownie do posiadanego udziału w strukturze" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I poł. 2023 r. spółka miała 153,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 152,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 457,21 mln zł w porównaniu z 1 956,36 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 122,78 mln zł wobec 198,73 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

"Na wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem w I półroczu 2023 roku w największym stopniu wpłynęło zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej za sprawą wyższej ceny o 102,73%. Jednocześnie zanotowano spadek wolumenu sprzedaży ogółem o 43,73%, zarówno ze sprzedaży energii własnej i zakupionej. Do zmniejszenia produkcji przyczyniła się mniejsza ilość dostępnego do wydobycia węgla w kopalniach zaopatrujących Spółkę. Należy zauważyć, że o ile produkcja netto w oparciu o węgiel spadła o 53,25% to odnotowano wzrost produkcji netto energii OZE o 30,43%, głównie z tytułu pracy jednostek biomasowych w elektrowni Konin" - czytamy dalej.

Spółka podała, że w I półr. 2023 roku przychody z rynku mocy wyniosły 82,4 mln zł i zmniejszyły się o 1,99% r/r. Za mniejsze przychody odpowiada mniejszy przychód zrealizowany w ramach rynku wtórnego.

Przychody ze sprzedaży ciepła w I półroczu 2023 roku wyniosły 45,93 mln zł i były wyższe o 53,48% r/r. Do wzrostu przychodów przyczyniła się wyższa cena za ciepło przy nieznacznie mniejszym wolumenie sprzedaży.

Spółka wskazała też, że w I półr. 2023 roku na osiągnięte wyniki negatywnie wpłynął ujemny wynik działalności finansowej ogółem (razem z działalnością zaniechaną) w wysokości 64 238 tys. zł związany z wyższymi kosztami obsługi zwiększającego się długu, zrealizowanymi ujemnymi różnicami kursowymi oraz ujemnymi wycenami transakcji zabezpieczających cenę energii i stopę procentową w projektach OZE.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 225,88 mln zł wobec 107,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)