ZE PAK odnotował 368,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 129,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł 6,37 mln zł w III kw. br.

Zysk operacyjny wyniósł 413,35 mln zł wobec 216,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 425,43 mln zł wobec 226,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 819,92 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 137 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2023 roku przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 819 905 tys. zł i w porównaniu do III kwartału 2022 roku zmniejszyły się o 317 096 tys. zł, tj. o 27,89%. Na spadek przychodów wpłynął przede wszystkim fakt braku począwszy od III kwartału 2023 roku przychodów spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii w związku ze sprzedażą pakietu kontrolnego udziałów spółki PAK - Polska Czysta Energia sp. z o.o., w tym przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z obrotu realizowanych przez spółkę PAK - Volt SA, jak i przychodów ze sprzedaży ciepła i zielonych certyfikatów realizowanych przez PAK - PCE Biopaliwa i Wodór sp. o.o." - czytamy w raporcie.

Reklama

W III kwartale 2023 roku zanotowano spadek wolumenu sprzedaży ogółem o 69,13%, zarówno energii własnej i zakupionej. Do zmniejszenia sprzedaży energii własnej przyczyniła się mniejsza ilość dostępnego do wydobycia węgla w kopalniach zaopatrujących spółkę, co wpłynęło na możliwości produkcyjne, natomiast do dużego wykazanego w kwartale spadku sprzedaży energii zakupionej przyczyniło się nie ujmowanie sprzedaży realizowanej dotychczas przez spółki PAK - Volt i PAK - PCE Biopaliwa i Wodór. Spadki wolumenów, pomimo wzrostu ceny sprzedawanej energii wpłynęły na spadek sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 372 332 tys. zł, tj. o 36,93%, podano również.

W III kwartale 2023 roku przychody z rynku mocy wyniosły 47 387 tys. zł i zwiększyły się o 25,37% r/r. Za większe przychody odpowiadają wyższa cena zakontraktowana dla 2023 roku, jak i większy przychód zrealizowany w ramach rynku wtórnego.

Przychody z tytułu rozwiązania KDT (rozwiązania umowy długoterminowej sprzedaży mocy i energii elektrycznej) w III kwartale 2023 roku zwiększyły się o 51,15% w wyniku zrealizowania niższej marży na produkcji z bloku 9.

Przychody ze sprzedaży ciepła w III kwartale 2023 roku wyniosły 5 938 tys. zł i były niższe o 51,99% r/r. Za spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odpowiada mniejszy wolumen sprzedawanego ciepła w związku zaprzestaniem konsolidowania sprzedaży ciepła realizowanej przez PAK - PCE Biopaliwa i Wodór.

Przychody z umów o usługi budowlane w III kwartale 2023 r. zwiększyły się o 109,14% r/r. Wzrost przychodów w analizowanym okresie związany był z realizacją projektów o wyższych zakresach, tak rzeczowych jak i finansowych, wymieniono także.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 248,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 281,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 277,13 mln zł w porównaniu z 3 093,36 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 302,65 mln zł wobec 425,43 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 49,19 mln zł w I-III kw. 2023 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 401,57 mln zł wobec 568,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,2 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)