"Zarząd spółki rekomenduje następującą wysokość dywidendy za rok obrotowy 2016:
- 2 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2016; oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Intencją zarządu jest, aby wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez spółkę za lata obrotowe następujące po roku obrotowym 2016 ustalone były na poziomie do 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy, podano także.

"W przypadku faktycznych lub przewidywanych potrzeb kapitałowych spółki o znacznej wartości, rekomendacje zarządu w zakresie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez spółkę za lata obrotowe 2017, 2018 lub 2019, mogą zostać ustalone na poziomie do 20% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy" - czytamy dalej.

Jednocześnie podano, że w uwagi na treść warunków emisji emitowanych przez spółkę papierów wartościowych, w szczególności obligacji, możliwość przeznaczenia zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za dany rok obrotowy 2017, 2018 lub 2019 na wypłatę dywidendy może zostać wyłączona lub ograniczona.

"Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2016 oraz za kolejne lata obrotowe będzie podejmować zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki" - czytamy dalej. 

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)