W proces przygotowań do przyjęcia wspólnej waluty będzie zaangażowane ponad 30 instytucji, zarówno należących do administracji publicznej, jak i spoza sektora rządowego. Wiele nowych jednostek zostało powołanych rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz międzyinstytucjonalnych zespołów roboczych do spraw przygotowań do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. 

– To kamień milowy w procesie przygotowań Polski do przystąpienia do strefy euro. Rozporządzenie pozwoli na realizację kolejnych etapów przygotowań – ocenił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki, pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską.

Narodowy Komitet Koordynacyjny 

Najważniejszym organem powołanym przez rozporządzenie jest Narodowy Komitet Koordynacyjny. Jego podstawowym zadaniem będzie opracowywanie i przedstawianie rządowi propozycji działań lub wniosków mających na celu przygotowanie Polski do wprowadzenia euro. Komitet będzie także współpracował z pełnomocnikiem rządu przy inicjowaniu i monitorowaniu działań organów administracji rządowej podejmowanych w celu przygotowania naszego kraju do wejścia do strefy euro. Komitet będzie działał przy Radzie Ministrów. W jego skład wejdą: pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską, pełnomocnik zarządu Narodowego Banku Polskiego ds. wprowadzenia euro, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów oraz członkowie kierownictwa urzędów, których przedstawiciele będą pełnili funkcje przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów roboczych.

Rada Koordynacyjna 

Kolejnym nowym organem jest Rada Koordynacyjna. Do jej zadań należeć będzie współdziałanie z pełnomocnikiem rządu w zakresie monitorowania ewentualnych zagrożeń towarzyszących procesowi wprowadzania euro przez Polskę, a także koordynowania prac zespołów roboczych i grup zadaniowych oraz działań mających na celu przygotowanie Polski do wprowadzenia euro. Zadaniem Rady będzie też m.in. koordynowanie przygotowania i realizacji Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (NPWE), powoływanie grup zadaniowych do rozwiązania określonych problemów, a także zamawianie ekspertyz i opinii. W skład Rady wejdą pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską, pełnomocnik zarządu NBP ds. wprowadzenia euro i przewodniczący zespołów roboczych.

Zespoły robocze 

Rozporządzenie powołuje również Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską do spraw: makroekonomicznych, dostosowań prawnych, administracji publicznej, sektora finansowego i stabilności finansowej, wprowadzenia banknotów i monet euro, przedsiębiorstw niefinansowych, ochrony konsumentów i strategii komunikacyjnej. Do zadań wspólnych zespołów będzie należeć m.in. przygotowywanie zaleceń, ekspertyz i opinii oraz wkładu do NPWE. Zespoły będą organami opiniodawczo-doradczymi Rady Koordynacyjnej. W ich skład wejdą przedstawiciele instytucji wybrani na podstawie kryterium merytorycznego. Pracom zespołu będzie przewodniczył przedstawiciel instytucji o dominującej roli w danym zespole.