ETS orzekł, że odpowiednie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady należy "interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym (…) które zakazują uzależniania zawarcia umowy o świadczenie usług od zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług". Jednocześnie zaznaczył, że nie należy ich interpretować "w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie przepisom krajowym, które, poza pewnymi wyjątkami i nie biorąc pod uwagę specyficznych okoliczności danego wypadku, zakazują składania konsumentowi przez sprzedawcę jakichkolwiek ofert wiązanych".

NSA złożył pytanie do ETS w związku z rozpatrywaniem skargi kasacyjnej Telekomunikacji Polskiej (TPSA), której UKE nakazał zmienić regulamin uzależniający świadczenie usługi neostrada (dostęp do internetu) od kupienia usługi telefonicznej.

"Uściślić jednakże trzeba, iż zważywszy na fakt, że sporna w postępowaniu przed NSA decyzja Prezesa UKE (nakazująca Telekomunikacji Polskiej SA usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, polegających na uzależnianiu zawarcia umowy o świadczenie usługi neostrada tp od świadczenia usługi telefonicznej) wydana została przed upływem terminu transpozycji dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych to dyrektywa ta, zdaniem ETS ma zastosowanie dopiero po dacie transpozycji tj. po dniu 12 grudnia 2007 r." - czytamy w komentarzu UKE.