"W ocenie TP, Komisja powinna w swojej decyzji wykazać, jaki szczególny interes prawny spowodował nałożenie kary w sytuacji, gdy zarzucane TP naruszenia ustały po podpisaniu 22 października 2009 r. porozumienia z UKE" - czytamy w komunikacie.

Porozumienie między TPSA o polskim regulatorem rynku zakłada m.in. że UKE zawiesi postępowanie w sprawie podziału strukturalnego spółki, a ta przeprowadzi określone inwestycje i zawrze porozumienia ustalające warunki współpracy z operatorami alternatywnymi.

"Zdaniem TP, Komisja Europejska nie wzięła pod uwagę szeregu okoliczności, które powinny skutkować zmniejszeniem kary - przede wszystkim dobrowolnego zaprzestania przez TP zarzucanych praktyk w szczególności w związku z zawarciem porozumienia z UKE, a także przyjętych przez TP zobowiązań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci szerokopasmowych" - czytamy dalej w oświadczeniu TPSA.

Spółka zastrzega też, że według niej, zastrzeżenia KE dotyczące współpracy z operatorami w żaden sposób nie odnoszą się do obecnej sytuacji. W I poł. 2011 roku spółka miała 1183 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 609 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 7519 mln zł wobec 7860 mln zł.