"Zwyczajne walne zgromadzenie P.A. Nova S.A. postanawia z zysku za rok 2014 w wysokości 6 868 958,21 zł przeznaczyć: 1) kwotę 137 379,16 zł na kapitał rezerwowy; 2) kwotę 4 984 764,50 zł na wypłatę dywidendy, skalkulowaną w ten sposób, że na każdą akcję uprawnioną dywidenda wyniesie 50 gr (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez spółkę); 3) pozostałą kwotę na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

ZWZ postanowi także, że dniem dywidendy będzie 14 sierpnia 2015 r., a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 28 sierpnia.

W ubiegłym roku akcjonariusze P.A. Nova zdecydowali o wypłacie kwoty 4,98 mln zł na dywidendę, co dało 0,5 zł na akcję.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.