"Spółka (...) dokonała na rzecz funduszy Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty (łącznie Fundusze) przydziału 12 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2 nie posiadających formy dokumentu o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 12 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje są zbywalne, zabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Odsetki z obligacji będą wypłacane kwartalnie z dołu. Z tytułu obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 19 czerwca 2019 roku. Obligacje zostaną wykupione w terminie wykupu za kwotę równą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki, podano również.

"Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację przez emitenta inwestycji polegającej na wybudowaniu na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku budynku mieszkalnego z częściami usługowymi" - czytamy dalej.

Spółka przypomina, że wartość zaciągniętych przez nią zobowiązań (wraz z rezerwami na zobowiązania) na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 176,06 mln zł.

Firma powstała w 1993 r. Jej działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol  jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe.