W 2015 r. Bogdanka zredukowała zatrudnienie o 375 osób.

Prezes podkreślił też, że proces integracji grupy zostanie także przeprowadzony z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy mniejszościowych i sytuacji na rynku.

Pod koniec października 2015 r. Enea kupiła w wyniku wezwania 64,57% akcji Bogdanki i razem z Enea Wytwarzanie posiada obecnie akcje stanowiące 66% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Niedawno zwołano na 12 kwietnia walne zgromadzenie Bogdanki, które ma przyjąć propozycje zmian w statucie LWB umożliwiające realizację procesu integracji biznesowej z Eneą.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.