Zgodnie z ustawą o NBP do 30 kwietnia roku następnego po roku obrotowym prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie finansowe NBP Radzie Ministrów, która podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP, 95 proc. rocznego zysku NBP (wpłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

W budżecie państwa na rok 2016 zapisano wpłatę z zysku z Narodowego Banku Polskiego na poziomie 3,2 mld zł.

Biuro Prasowe NBP podało, że roczne sprawozdanie finansowe NBP zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał o nim opinię bez zastrzeżeń (tzw. "opinię czystą").

Za lata 2010-2015 NBP wypracował łącznie zysk w wysokości ok. 29 mld złotych, co przekłada się na wpływy z tytułu zysku NBP do budżetu państwa w kwocie łącznie 27,5 mld złotych (uwzględniając planowaną wpłatę za 2015 rok w wysokości około 7,9 mld złotych).

>>> Czytaj też: Europejskie luzowanie w Polsce nie da efektów? Zobacz, jak TLTRO wpłynie na naszą gospodarkę

Koszty NBP i ich optymalizacja

Biuro prasowe NBP podało, że od sześciu lat koszty działania NBP oscylują wokół miliarda złotych, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu zadań realizowanych przez bank centralny, dotyczących m.in. obsługi nadzoru makroostrożnościowego, czy budowy Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka.

"Gdyby nie doszło do zrealizowania działań na rzecz racjonalizacji struktury organizacyjnej NBP i poprawy efektywności działania banku, które zostały zapisane w +Planie działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2014-2016+, koszty działania planowane na 2016 r. byłyby o ponad 250 milionów złotych wyższe" – napisano w przesłanej PAP informacji.

Wśród realizowanych działań optymalizacyjnych BP NBP wymienia program optymalizacji zatrudnienia (w formie dobrowolnych odejść), ograniczenie kosztów teleinformatycznych (główny składnik kosztów administracyjnych) oraz optymalizację kosztów emisji pieniądza gotówkowego, które stanowią przeciętnie ok. 1/3 kosztów działania NBP.

>>> Czytaj też: Duda: Mam już kandydata na szefa NBP [WYWIAD Z PREZYDENTEM]