"Termin realizacji zadania: 540 dni od daty rozpoczęcia. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert. Kryteria oceny ofert stanowią: całkowita cena brutto - waga: 95%, okres gwarancji - waga: 5%" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza. Z kolei w odniesieniu do kryterium okresu gwarancji oferta złożona przez spółkę jest analogiczna do pozostałych uczestników przetargu, podano również.

PKP Polskie Linie Kolejowe podały, że łącznie wpłynęło 15 ofert. Druga najtańsza należała do Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury z Krakowa (37,29 mln zł), a trzecia - do Strabagu (40,78 mln zł). Zamawiający przeznaczał na zadanie 44,96 mln zł brutto.

(ISBnews)