"Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24.06.2016 r. emitent otrzymał uchwałę rady nadzorczej podjętą w trybie pisemnym o wyrażeniu zgody na ustalenie i uruchomienie przez emitenta programu emisji obligacji, w ramach którego Polska Grupa Odlewnicza S.A. może emitować obligacje na łączną kwotę do 100 000 000,00 zł" - czytamy w komunikacie

Wartość nominalna jednej obligacji emitowanej w ramach programu wyniesie 1 000,00 zł.

Czas trwania programu emisji obligacji będzie nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2019 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji.

Proponowanie nabycia obligacji będzie dokonywane w trybie emisji niepublicznej kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149.

"Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji obligacji przez zarząd emitenta dla każdej serii emitowanych obligacji w ramach programu emisji obligacji" - czytamy dalej.

Warunki emisji każdej serii obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także

PGO poinformowała także o zawarciu z Raiffeisen Bank Polska umów, na podstawie których bank będzie pełnił funkcje organizatora emisji oraz agenta emisji przy programie emisji obligacji.

"Zawarte przez emitenta i bank umowy będą obowiązywały do dnia 30 czerwca 2019 r. lub do dnia wyemitowania i rozliczenia w KDPW obligacji w ramach programu emisji objętych umowami" - czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Odlewnicza należy do grona największych w Polsce producentów odlewów ze stopów żelaza, przede wszystkim odlewów żeliwnych i staliwnych. W skład grupy kapitałowej wchodzi również kuźnia produkująca odkuwki matrycowe i swobodnie kute. PGO należy do grupy kapitałowej TDJ. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2011 r.

(ISBnews)