„Na podstawie powyższego postanowienia (sygn. akt X GR 38/16): Sędzią - komisarzem wyznaczony został pan SSR Jarosław Zarębski, zarządcą wyznaczony został Pan Krzysztof Gołąb (nr licencji 140), zezwolono spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu" – czytamy w komunikacie.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m. in.: zarząd założył wprowadzenie lub kontynuacje następujących zasadniczych działań restrukturyzacyjnych:

1) rezygnację lub znaczne ograniczenie niskorentownych kontraktów oraz projektów,

2) koncentrację na dalszym rozwoju kanałów dystrybucji o najwyższej rentowności oraz najszybszym spływie należności,

3) selektywny dobór dostawców,

4) weryfikację zasad dotyczących zakupu towarów i usług w celu: a) podniesienia rentowności, b) skrócenia cyklu rotacji zapasów, c) optymalizacji wskaźnika zapłaty zobowiązań, d) poprawy struktury kosztowej w szczególności poprzez redukcji poziomu kosztów personalnych i ograniczenia kosztów usług obcych,

5) konsolidacje grupy kapitałowej Action poprzez przejęcie niektórych spółek zależnych, podano w komunikacie.

Zarząd przedstawił następujące wstępne propozycje układowe:

1) Objęcie wszystkich wierzycieli w jednej grupie,

2) Karencję w spłacie zobowiązań do końca 2017 roku,

3) Umorzenie odsetek i ewentualnych innych należności ubocznych w całości,

4) Spłatę wierzycieli w pełnej wysokości należności głównej w maksymalnie dwudziestu równych ratach kwartalnych płatnych do końca miesiąca następującego po upływie pierwszego kwartału 2018 roku.

Zarząd spółki informuje, że ww. działania restrukturyzacyjne i propozycje układowe mają charakter wstępnych założeń. Spółka pozostaje otwarta na wypracowanie optymalnych propozycji układowych we współpracy z wierzycielami i organami postępowania sanacyjnego w zależności od faktycznie zaistniałej sytuacji gospodarczej, finansowej, i prawno-administracyjnej. Głównym celem zarządu emitenta jest uniknięcie niewypłacalności spółki oraz zabezpieczenie praw wszystkich interesariuszy Action, podsumowano w komunikacie.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

(ISBnews)