"Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki [..] postanawia: znieść dematerializacje wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki w liczbie 8 195 848 sztuk o wartosci nominalnej po 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 8 195 848,00 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A kodem ISIN PLTFONE0001" – czytamy w uchwale.

Zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu.

W lipcu br. Kaps Investment, posiadający ponad 76% udziału w kapitale zakładowym TelForceOne, wystąpił z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W połowie lipca w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TelForceOne, ogłoszonym przez Kaps Investment i Sebastiana Sawickiego, zostały zawarte transakcje, których przedmiotem było 2 139 284 akcji.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne centrum dystrybucyjno-logistyczne.

(ISBnews)