Komputronik 

Zarząd Komputronika postanowił zarekomendować radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby zysk netto za rok obrachunkowy 2015/2016 w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. "W związku z wypracowaniem w roku obrachunkowym 2015 (trwającym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.) zysku netto w kwocie 9 650 305,20 zł zarząd emitenta postanowił zarekomendować radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby zysk netto w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy emitenta" - czytamy w komunikacie.

OT Logistics 

Rada nadzorcza OT Logistics powołała do zarządu Ireneusza Miskiego i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu do spraw finansów z dniem 26 sierpnia, podała spółka. "Pan Ireneusz Miski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada tytuł magistra ekonomii o specjalizacji finanse i bankowość. [...] Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy w firmach audytorskich, doradczych i IT zarówno na rynku polskim oraz za granicą, między innymi w Nowej Zelandii oraz USA. W latach 2001-2007 pracował jako audytor zewnętrzny w KPMG [...]. W 2007 roku pan Ireneusz Miski rozpoczął pracę w Tieto Poland na stanowisku dyrektora finansowego odpowiedzialnego za spółki z grupy w Polsce, Czechach oraz na Białorusi. Był odpowiedzialny za rozwój działalności Tieto w Polsce jako prezes zarządu oraz za nadzór nad operacjami w nowo powstałej linii biznesowej obejmującej rynki w USA oraz Azji" - czytamy w komunikacie.

PGNiG  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ogłosiło ofertę skupu do 92 764 378 akcji własnych. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży przypada na 29 sierpnia 2016 r., zakończenia - na 2 września. "Przedmiotem ogłoszenia jest nie więcej niż 92 764 378 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę [...] co stanowi nie więcej niż 1,58% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 1,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (akcje nabywane). Jedna akcja nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki. Akcje nabywane są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW. [...] Proponowana cena zakupu akcji nabywanych wynosi 5,39 zł" - czytamy w komunikacie.

JSW 

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016–2025, które będą realizowane przez JSW w celu poprawy wyniku finansowego i osiągnięcia długofalowej rentowności, podała spółka. >>>> 

PKO Bank Polski 

PKO Bank Polski odnotował 873,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 702,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Wartość depozytów klientów PKO Banku Polskiego wzrosła o 11,3% w skali roku do 199,4 mld zł na koniec czerwca, zaś wartość kredytów netto zwiększyła się w tym czasie o 3,3% r/r do 191,5 mld zł, podał bank. Po I półroczu bank utrzymał pozycję lidera na rynku kredytów i depozytów. >>>> 

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) PKO Banku Polskiego wzrósł do 56,4% na koniec czerwca wobec 51,3% rok wcześniej, zaś po odliczeniu zdarzeń jednorazowych pozostał niezmieniony rok do roku, podał banki. Dochody grupy wzrosły o 12,7% r/r, zaś koszty spadły o 0,7% r/r w I poł. 2016 r. >>>> 

PKO Bank Polski patrzy na wyniki trzeciego kwartału "z optymizmem", poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.>>>> 

MNI 

Akcjonariusze MNI zdecydują o uchyleniu dotychczasowych uchwał o podziale zysku za 2014 oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego na dywidendę oraz zdecydują o utworzeniu kapitału rezerwowego - funduszu dywidendowego oraz przeznaczą zysk netto w kwocie 2,6 mln zł i część kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 7,429 mln zł na ten fundusz, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 września. W połowie lipca MNI zapowiadało, że zarząd zawnioskuje do walnego zgromadzenia o zmianę uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 na formę gotówkową.

Skarbiec Holding 

Skarbiec Holding odnotował 12,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2015/16 (od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016) wobec 26,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Altus TFI 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 17,93 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 11,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Elemental Holding 

Elemental Holding odnotował 17,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 9,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PCC Exol

PCC Exol odnotował 7,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Milkiland N.V. 

Milkiland N.V. odnotował 15,02 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 23,87 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Marvipol  

PDC Industrial Center 60 - spółka celowa zależna od Marvipolu - podpisała umowę deweloperską z Panattoni Development Europe (Panattoni), dotyczącą wspólnej realizacji projektu, w ramach trzech projektów obiektów magazynowo-logistycznych posadowionych na nieruchomościach zlokalizowanych w gminie Grodzisk Mazowiecki, podał Marvipol. >>>> 

Neuca 

Neuca odnotowała 21,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 21,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Famur 

Famur odnotował 22,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 4,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kruk 

Kruk odnotował 111,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 107,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Introl 

Introl odnotował 6,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 11,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bumech 

Bumech podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu terminowego o wartości 4,6 mln euro przeznaczonego na rozpoczęcie działalności wydobycia boksytu w Czarnogórze, podała spółka. >>>> 

Polimex Mostostal 

Polimex Mostostal odnotował 52,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 37,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

FO Dębica 

FO Dębica odnotowała 57,92 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 71,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Atal 

Atal odnotował 43,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 16,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

W całym roku Atal planuje sprzedaż około 2 000 lokali, czyli powyżej wcześniejszych założeń obejmujących kontraktację ok. 1 800 lokali, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. >>>>  

Arctic Paper 

Arctic Paper odnotował 2,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 8,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ovostar Union 

Ovostar Union N.V. odnotował 8,91 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 15,49 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

X-Trade Brokers 

Dom maklerski X-Trade Brokers (XTB) oczekuje, że koszty operacyjne w kolejnych kwartałach będą zdecydowanie niższe niż w II kwartale, poinformował ISBnews prezes brokera Jakub Malý. Jednocześnie oczekuje rosnących efektów poniesionych inwestycji. >>>> 

Neuca 

Po wynikach I półr. Neuca podtrzymała prognozę wypracowania 110 mln zł zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) w całym br., podała spółka. >>>>  

Grupa Neuca prognozuje ok. 5% wzrost hurtowego rynku farmaceutycznego na koniec 2016 r., poinformował prezes Piotr Sucharski. >>>> 

Synthos 

Komisja Europejska udzieliła bezwarunkowej zgody na nabycie Ineos Styrenics przez Synthos, podała spółka. Tym samym spełnił się warunek zawieszający tej transakcji. >>>> 

Polimex-Mostostal 

Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,7 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych, podała spółka. >>>> 

Kleba Invest 

Kleba Invest przydzielił obligacje na okaziciela serii T w liczbie 1,5 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 1,5 mln zł, podano także. >>>>  

Tele-Fonika Kable 

Tele-Fonika Kable, działając w konsorcjum z Energa-Operator Logistyka, wygrała przetarg na dostawy kabli elektroenergetycznych średniego napięcia do Energa-Operator, poinformowała spółka. Do sierpnia przyszłego roku konsorcjum zrealizuje dostawy 4400 km kabli średnich napięć o wartości ponad 100 mln zł, podano również. >>>> 

MLP Group 

MLP Group przekazało spółce z Grupy Matras łącznie 14,2 tys. m2 gotowej powierzchni magazynowej i socjalno-biurowej w parku logistycznym MLP Pruszków II, poinformował deweloper. >>>> 

PKO Bank Hipoteczny 

PKO Bank Hipoteczny chce przeprowadzić emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro w tym kwartale, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. >>>> 

Arcus 

Arcus kontynuuje strategię zakładającą ograniczenie działalności wykraczającej poza specjalizację grupy i generującą niską marżę, a także rozwój własnych rozwiązań technologicznych wykorzystujących produkty globalnych partnerów, poinformował prezes Michał Czeredys. Grupa dąży do uzyskania pozytywnych i powtarzalnych wyników we wszystkich segmentach działalności. >>>>  

PZU 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) udzielił gwarancji ubezpieczeniowych stoczniom i firmom okołostoczniowym z Grupy Mars Shipyards&Offshore, podała spółka. >>>> 

Kruk 

Kruk widzi dużą podaż wierzytelności na rynku i jest pewny, że osiągnie w tym roku kwotę 1 mld zł wydaną za zakup >>>> 

Open Finance 

Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o emisji do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>> 

Pragma Faktoring 

Pragma Faktoring zdecydowała o emisji do 200 tys. obligacji trzyletnich serii H o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. >>>>