"W ocenie zarządu, zaproponowana cena nie uwzględnia możliwości biznesowych i rozwojowych spółki oraz jest niższa od wartości księgowej na jedną akcję. Ponadto, wzywający nie oferuje żadnej premii ani za nabycie akcji uprzywilejowanych ani za przejęcie kontroli operacyjnej nad spółką" - powiedział prezes spółki Władysław Pietrzak, cytowany w komunikacie.

W wezwaniu ogłoszonym na początku września GK Immobile zaoferował inwestorom 8,5 zł za jedną akcję Projprzemu. Średnia cena giełdowa ważona wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia wezwania wyniosła 8,46 zł. W poniedziałek otwarciu sesji na warszawskiej giełdzie za jedną akcję spółki Projprzemu płacono na 8,53 zł.

Zarząd podkreśla także, że cena nie uwzględnia możliwości biznesowych spółki, w szczególności w segmencie techniki przeładunku. Nie daje także premii dla posiadaczy akcji uprzywilejowanych.

"W ocenie zarządu spółki, wezwanie GK Immobile S.A. ma negatywny wpływ na interes Projprzem S.A. Propozycje akcjonariusza zaprezentowane w wezwaniu są nieprecyzyjne, w niektórych obszarach nierealne i nie uwzględniają w dużej mierze warunków rynkowych prowadzonej działalności i możliwości organizacyjnych i technicznych Projprzem S.A." - czytamy także w stanowisku zarządu.

Zarząd Projrzemu podkreśla, że efekty restrukturyzacji GK Immobile przyniosły słabsze wyniki finansowe niż osiągane obecnie przez Projprzem. Zwraca także uwagę na zadłużenie wzywającego.

Na początku września br. Grupa Kapitałowa Immobile ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji Projprzemu, reprezentujących do 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 8,5 zł. W przypadku przejęcia kontroli GK Immobile zamierza przeprowadzić w okresie od 2 do 3 lat reorganizację podmiotu przejętego.

Działalność firmy Projprzem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy realizowana jest na trzech obszarach. Pierwszy z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo komercyjne, zaś trzeci to systemy przeładunkowe. Spółka dostarcza pomosty, doki, rampy i inne urządzenia za pośrednictwem dwóch spółek zależnych - PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl GmbH. Projprzem jest notowany na GPW od 1999 r.

(ISBnews)