"W ramach tej kwoty środki w wysokości:  37 152 000 tys. zł stanowią 2% przewidywanego wykonania PKB roku 2016, stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmują one wydatki w części budżetu państwa obrona narodowa oraz w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa" - czytamy w uzasadnieniu.

Jednocześnie podano, że w ramach tej kwoty 10,12 mld zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 27,2% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ww. ustawy. "Natomiast na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczone zostały środki w wysokości 928 825 tys. zł, kwota ta stanowi 2,5% wydatków obronnych, zgodnie z zapisami ww. ustawy" - podano także.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 30 czerwca 2016 r., planowane jest 200 mln zł na finansowanie programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)" - środki zabezpieczone w rezerwie celowej poz. 84, w dziale obrona narodowa.

>>> Czytaj też: Pieniądze się znalazły. Inwestorzy giełdowi i markety uratują budżet

"W części obrona narodowa w ramach zaplanowanej kwoty 36 854 856 tys. zł sfinansowane będą:
- wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO - 10 221 481 tys. zł;
- wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi - 9 173 152 tys. zł; 
- wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności - 7 100 525 tys. zł;
- emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - 6 609 339 tys. zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 1 573 595 tys. zł;
- dotacje na zadania związane z obronnością - 1 184 788 tys. zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 991 976 tys. zł" - czytamy dalej. 

Na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP przeznaczona została kwota 9,3 mld zł, z tego 6,84 mld zł dotyczy realizacji programu wieloletniego "Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych", którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

"Środki w wysokości 297 144 tys. zł zaplanowane w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu przeznaczone zostaną na sfinansowanie:
- projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności - 204 787 tys. zł;
- 'Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych' - 37 066 tys. zł;
- działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych - 30 491 tys. zł; 
- zadań wynikających z 'Programu Mobilizacji Gospodarki' - 24 800 tys. zł" - czytamy również.  

>>> Czytaj też: Mniejszy wzrost PKB, praca (prawie) dla każdego. Tak będzie wyglądać gospodarka w 2017 roku