OEX zdecydował o emisji do 20 000 trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości do 20 mln zł w ramach programu emisji o maksymalnej wartości 56 mln zł, podała spółka. Dzień emisji obligacji będzie przypadał na 18 stycznia 2017 r."Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 20 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20 000 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej spółki lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym, podano także. .

Dzień emisji obligacji przypadać będzie na 18 stycznia 2017 r., a dniem wykupu obligacji będzie 17 stycznia 2020 r.

OEX podał, że oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,20%.

"Począwszy od drugiego okresu odsetkowego, jeśli stosunek zadłużenia finansowego netto do EBIDTA emitenta, liczony za ostatnie 4 kwartały osiągnie lub przekroczy wartość 3, marża zostanie powiększona o wynagrodzenie dodatkowe równe 0,5%, przy czym przekroczenie przez ten współczynnik wartości 3,5 uprawniać będzie obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji" - czytamy dalej.

Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW lub BondSpot, stosownie do regulacji ASO Catalyst.

Na początku grudnia zarząd OEX podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować obligacje na łączną kwotę do 56 mln zł. Podano wówczas, że planowany termin emisji obligacji serii A to styczeń 2017 r.

Grupa OEX (wcześniej Grupa Tell) to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)