"Konieczność dokonania odpisu wynika z powzięcia przez zarząd […] informacji o tym, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa negatywnie oceniło wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Program), którego pośrednim beneficjentem miała zostać CRF. Wspomniany wyżej Program został uwzględniony w business planie CRF. Udział w Programie miał przynieść CRF wzrost przychodów i marży EBIT od 2017 r. dla segmentu cyfryzacja i archiwizacja" - czytamy w komunikacie.

Wskazany odpis, według szacunków zarządu emitenta wpłynie na obniżenie wyniku finansowego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej za rok 2016 o kwotę 1 934 tys. zł (odpis dotyczy wartości firmy oraz wybranych aktywów niematerialnych), jak również na obniżenie wyniku finansowego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2016 o kwotę 3 922 tys. zł (odpis dotyczy wartości udziałów emitenta oraz udzielonej tej spółce pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami), podano również.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 2011 r.

(ISBnews)