Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.)

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016
Produkt krajowy brutto 1,6 1,4 3,3 3,9 2,8
Popyt krajowy -0,5 -0,6 4,7 3,3 2,7
Spożycie ogółem 0,4 0,6 2,2 2,3 2,8
w tym:
Spożycie w sektorze gospodarstw domowych 0,5 0,2 1,5 1,9 2,1
Akumulacja brutto -0,9 -1,2 2,5 1,0 -0,1
w tym:
Nakłady brutto na środki trwałe -0,4 -0,2 1,9 1,2 -1,1
Saldo obrotów z zagranicą 2,1 2,0 -1,4 0,6 0,1
Wartość dodana brutto 1,5 1,3 2,9 3,3 2,3

(PAP)