Są to sygnały świadczące o umacnianiu się dobrych perspektyw dla pracowników poszukujących zatrudnienia i umacnianiu się tendencji do dalszego spadku stopy bezrobocia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych od drugiej połowy 2013 roku systematycznie się zmniejsza. W grudniu 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,1 pkt proc. i wyniosła 8,3 proc., jednak po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych zmalała o nieco ponad 0,1 pkt procentowego i wyniosła 8,2 proc.

Pięć składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku jego spadku, zapowiadając tym samym dalszą poprawę na rynku pracy.

Ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był w grudniu ubiegłego roku oceniany negatywnie, nieco gorzej niż w listopadzie 2016 r., ale podobnie do ocen w analogicznych miesiącach 2014 i 2015 roku. Towarzyszyła temu nieznaczna przewaga pozytywnych ocen na temat ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. W rezultacie liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost zatrudnienia zbilansowała się w tymi zapowiadającymi zwolnienia.

W rozbiciu na wielkość przedsiębiorstw, przyjęcia do pracy oczekiwane są głównie w dużych firmach (250 i więcej pracujących). Małe i średnie firmy zapowiadają raczej zwolnienia. W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany przewidywane są przez producentów sprzętu transportowego (za wyjątkiem producentów samochodów osobowych) oraz w branży papierniczej. Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży, niektóre firmy branży metalurgicznej i przetwarzania surowców niemetalicznych, oraz usługodawcy w zakresie naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń.

W grudniu ponownie wzrosła liczba osób, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło o ponad 9 tys. więcej osób niż przed miesiącem (wzrost o 9 proc.). Średnio miesięcznie w 2016 roku pracę znajdowało jednak nieco mniej osób niż w roku 2015 (spadek rzędu 6 proc., co odpowiada około 6 tys. osób). Również w grudniu 2016 odpływ z bezrobocia do zatrudnienia był nieco niższy niż w analogicznym okresie 2015 roku (o około 20 proc.).

Dane za grudzień roku wskazują na niewielki wzrost liczby nowych bezrobotnych. W ubiegłym miesiącu w porównaniu do listopada 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowało się o blisko 8 tys. więcej osób, jednak w porównaniu do sytuacji sprzed roku osób takich było o blisko 15 proc. mniej. Również porównanie danych za cały 2016 rok wskazuje na około 6 proc. spadek napływu nowych bezrobotnych w porównaniu z rokiem 2015. Wszystko przemawia za tym, że obecny zwiększony napływ nowych bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy ma głównie charakter sezonowy, tym bardziej, że liczba ofert pracy trafiających do urzędów pracy (PUP) od dłuższego czasu rośnie i jest najwyższa od ponad 20 lat.

W grudniu 2016 roku odnotowano znaczący wzrost ofert pracy. W PUP zarejestrowano o ponad 15 tys. więcej ofert pracy niż zaledwie miesiąc wcześniej (wzrost o 10 proc.), zaś w porównaniu do sytuacji sprzed roku liczba ogłoszeń o pracy zwiększyła się o 21 proc. Średnio miesięcznie w 2016 roku, w porównaniu do 2015 roku, liczba nowych ofert pracy była większa o ponad 17 proc. (o 19 tys.). Liczba ofert pracy publikowanych w Internecie również rosła w całym 2016 roku. Barometr Ofert Pracy był średnio o 18 proc. wyższy niż w roku poprzednim, co wskazuje, iż internetowych ofert zatrudnienia było najwięcej w historii tych badań.

Powyższe dane wskazują na wyraźną poprawę sytuacji na rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie. Oznaczają także silniejszą pozycję przetargową pracowników. Istotny wzrost liczby wakatów dostępnych w urzędach pracy może sugerować zmianę jakościową w procesie rekrutacji pracowników oraz wykorzystywanie innych kanałów poszukiwania siły roboczej.

W rozbiciu na wielkość przedsiębiorstw, przyjęcia do pracy oczekiwane są głównie w dużych firmach (250 i więcej pracujących). Małe i średnie firmy zapowiadają raczej zwolnienia. W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany przewidywane są przez producentów sprzętu transportowego (za wyjątkiem producentów samochodów osobowych) oraz w branży papierniczej. Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży, niektóre firmy branży metalurgicznej i przetwarzania surowców niemetalicznych, oraz usługodawcy w zakresie naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń.

W grudniu ponownie wzrosła liczba osób, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło o ponad 9 tys. więcej osób niż przed miesiącem (wzrost o 9 proc.). Średnio miesięcznie w 2016 roku pracę znajdowało jednak nieco mniej osób niż w roku 2015 (spadek rzędu 6 proc., co odpowiada około 6 tys. osób). Również w grudniu 2016 odpływ z bezrobocia do zatrudnienia był nieco niższy niż w analogicznym okresie 2015 roku (o około 20 proc.).

Dane za grudzień roku wskazują na niewielki wzrost liczby nowych bezrobotnych. W ubiegłym miesiącu w porównaniu do listopada 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowało się o blisko 8 tys. więcej osób, jednak w porównaniu do sytuacji sprzed roku osób takich było o blisko 15 proc. mniej. Również porównanie danych za cały 2016 rok wskazuje na około 6 proc. spadek napływu nowych bezrobotnych w porównaniu z rokiem 2015. Wszystko przemawia za tym, że obecny zwiększony napływ nowych bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy ma głównie charakter sezonowy, tym bardziej, że liczba ofert pracy trafiających do urzędów pracy (PUP) od dłuższego czasu rośnie i jest najwyższa od ponad 20 lat.

W grudniu 2016 roku odnotowano znaczący wzrost ofert pracy. W PUP zarejestrowano o ponad 15 tys. więcej ofert pracy niż zaledwie miesiąc wcześniej (wzrost o 10 proc.), zaś w porównaniu do sytuacji sprzed roku liczba ogłoszeń o pracy zwiększyła się o 21 proc. Średnio miesięcznie w 2016 roku, w porównaniu do 2015 roku, liczba nowych ofert pracy była większa o ponad 17 proc. (o 19 tys.). Liczba ofert pracy publikowanych w Internecie również rosła w całym 2016 roku. Barometr Ofert Pracy był średnio o 18 proc. wyższy niż w roku poprzednim, co wskazuje, iż internetowych ofert zatrudnienia było najwięcej w historii tych badań.

Powyższe dane wskazują na wyraźną poprawę sytuacji na rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie. Oznaczają także silniejszą pozycję przetargową pracowników. Istotny wzrost liczby wakatów dostępnych w urzędach pracy może sugerować zmianę jakościową w procesie rekrutacji pracowników oraz wykorzystywanie innych kanałów poszukiwania siły roboczej.

Liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała – w grudniu 2016 r. o około 3 proc. Tendencję do systematycznego kurczenia się liczby zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy obserwujemy od połowy 2013 roku. Wśród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wzrosła liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia, oraz długotrwale bezrobotnych. Pozostałe kategorie bezrobotnych nie uległy istotnym zmianom.

Najnowsze dane (za listopad 2016 roku) wskazują na dalszy, choć bardzo nieznaczny spadek agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków z tytułu bezrobocia. Od sierpnia 2016 roku kwota ta ustabilizowała się na zbliżonym poziomie. Zmiany te mogą sugerować powrót tendencji malejącej kwoty wypłaconych świadczeń, obserwowanej w ostatnich latach. Kluczowe w tym zakresie będą kolejne miesiące i dane zarówno na temat bezrobocia, jego struktury oraz wysokości wypłacanych zasiłków.