Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r: r do 25,03 mln zł w 2016 r.


Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - ZM Ropczyce odnotowały 25,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Skorygowany wynik netto Grupy w 2016 r. to 13,7 mln zł - korekta związana jest z rezerwą na podatek odroczony w związku z nabyciem udziałów w ZM Nieruchomości.
"Rok 2016 był kolejnym, w którym zrealizowaliśmy wzrostową tendencję sprzedaży. I to pomimo tego, że nie był to okres łatwy dla producentów materiałów ogniotrwałych. Liczne fluktuacje popytu na finalne produkty odbiorców oraz ich niestabilne ceny, spowodowały, że jeszcze większy nacisk położyliśmy na konkurencyjność naszych produktów, dalsze doskonalenie, wzrost jakości i kompleksowości pakietów oferowanych finalnym odbiorcom. Po wynikach widać, że przyniosło to zamierzone efekty" - skomentował prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny spółki wyniósł 20,05 mln zł wobec 17,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,11 mln zł w 2016 r. wobec 234,3 mln zł rok wcześniej.
"Hutnictwo żelaza i stali jest branżą dominującą w strukturze sprzedaży, które odpowiada za 53% przychodów grupy. W 2016 r. sprzedaż dla tego sektora wzrosła o 4,2% r/r i wyniosła 127,7 mln zł. W segmencie hutnictwa metali nieżelaznych nastąpił wzrost sprzedaży o 14% r/r do poziomu 52,4 mln zł, co stanowi 22% udziału w ogólnych przychodach grupy. Spadek o 10,4% zanotowano natomiast w przemyśle cementowo-wapienniczym - 44 mln zł, co stanowi 18% przychodów. Największy wzrost miał miejsce w branży przemysłu odlewniczego, do którego sprzedaż wzrosła 2,5-krotnie i wyniosła 12,2 mln zł (5% przychodów grupy)" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 13,45 mln zł wobec 11,75 mln zł zysku rok wcześniej.
Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.
(ISBnews)