Zysk netto mBanku spadł r: r do 269,7 mln zł w II kw. 2017 r.


Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - mBank odnotował 269,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 388,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 764,78 mln zł wobec 684,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 252,61 mln zł wobec 209,7 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 129,42 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 128,73 mld na koniec II kw. 2016.

W okresie I-II kw. 2017 r. bank miał 488,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 696,29 mln zł zysku rok wcześniej.
"Na wynik finansowy Grupy mBanku w I półroczu 2017 roku miały wpływ przede wszystkim poniższe czynniki:
- Spadek dochodów ogółem o 2,2% w porównaniu do I półrocza 2016 roku, spowodowany głównie zaksięgowaniem rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w I półroczu 2016 roku, podczas gdy dochody z działalności podstawowej wzrosły o 13,1%;
- Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 9,4% w porównaniu do I półrocza 2016 roku głównie w wyniku zaksięgowania w I kwartale 2017 roku rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podczas gdy w 2016 roku składka księgowana była kwartalnie;
- Wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek o 9,2% spowodowany wyższymi rezerwami w segmencie detalicznym;
- Wzrost podatku od pozycji bilansowych Grupy do poziomu 184,3 mln zł z 146,3 mln zł w I półroczu 2016 roku (podatek naliczany jest od lutego 2016 roku);
- Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w: zwiększeniu bazy klientów indywidualnych w Polsce, Czechach i na Słowacji do 5 547 tys. (+199 tys. od początku roku); wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 21 500 (+560 od początku roku)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.
W I półroczu 2017 roku Grupa mBanku wypracowała dochody w wysokości 2 162,7 mln zł w porównaniu z 2 211,9 mln zł przed rokiem, co oznacza spadek o 49,2 mln zł, tj. o 2,2%. Zmniejszenie dochodów było skutkiem zaksięgowania rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w I półroczu 2016 roku. Równocześnie, w tym okresie dochody z działalności podstawowej wzrosły o 233,6 mln zł, czyli 13,1%.
"Wynik z tytułu odsetek pozostał najważniejszym źródłem dochodów Grupy mBanku w I półroczu 2017 roku (70,0% dochodów ogółem). Jego wartość wyniosła 1 513,8 mln zł wobec 1 360,9 mln zł w I półroczu 2016 roku, co oznacza wzrost o 152,9 mln zł, tj. 11,2%. Pomimo środowiska niskich stóp procentowych, odnotowano wzrost przychodów odsetkowych przy równoczesnym spadku kosztów odsetkowych. Wynik z tytułu prowizji w I półroczu 2017 roku ukształtował się na poziomie 502,2 mln zł, co oznacza, że był wyższy o 80,7 mln zł, tj. o 19,2% w stosunku do I półrocza 2016 roku. Wzrost wyniku prowizyjnego w I półroczu 2017 wynikał przede wszystkim z wyższych prowizji z tytułu działalności kredytowej oraz za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych" - czytamy dalej.
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w Grupie mBanku w I połowie 2017 roku wyniosły 203,3 mln zł wobec 186,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 17,1 mln zł, tj. 9,2%.
Koszty działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniosły 1 062,8 mln zł, co oznacza wzrost o 91,3 mln zł, tj. 9,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku, głównie za sprawą zaksięgowania rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w I kwartale 2017 roku, podczas gdy w 2016 roku składka księgowana była kwartalnie.
W wyniku zmian w dochodach i kosztach Grupy mBanku, wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 49,1% wobec 43,9% przed rokiem (49,6% po skorygowaniu o jednorazowy przychód z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 489,53 mln zł wobec 698,91 mln zł zysku rok wcześniej.
Łączny współczynnik kapitałowy na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 21,2% wobec 20,3% na koniec 2016 roku i 18,3% na koniec czerwca 2016 roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 osiągnął wartość 18,5% wobec 17,3% na koniec 2016 roku i 15,6% na koniec czerwca 2016 roku.
mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)