Zysk operacyjny wyniósł 32,6 mln zł wobec 42,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 56,01 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 59,82 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 30,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,84 mln zł w porównaniu z 116,35 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszej połowie 2017 roku nasze przychody operacyjne osiągnęły poziom 91,8 mln zł i, mimo dynamicznego wzrostu spłat, były niższe o 24,5 mln zł (21%) wobec pierwszej połowy 2016 roku. Główną przyczyną był brak przeszacowań wierzytelności w górę w analizowanym okresie, a które w istotnej mierze wystąpiły rok wcześniej" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Dynamiczny wzrost spłat przyczynił się do wzrostu pełnej EBITDA gotówkowej, która w pierwszym półroczu 2017 roku osiągnęła poziom 88,4 mln zł i wzrosła o 10,2 mln zł (13%) wobec pierwszego półrocza 2016 r., podano także. 

W pierwszej poł. 2017 r. koszty operacyjne osiągnęły poziom 45,8 mln zł i wzrosły o 36% w skali roku. Spółka podała, że wzrost kosztów wynikał ze zwiększonego wolumenu obsługiwanych wierzytelności w związku z dokonaniem istotnych inwestycji w ostatnich okresach.

"Na wzrost ten miała także wpływ prowadzona ekspansja zagraniczna na rynku włoskim, w tym koszty związane z budowaniem struktury, rozbudową zespołu inwestycji zagranicznych, a także doradztwem transakcyjnym. Do wzrostu kosztów przyczyniły się także prace dotyczące konfiguracji SIGMA – naszego nowego systemu operacyjnego. Wzrost kosztów był jednak relatywnie niższy niż wzrost spłat wierzytelności własnych. Po uwzględnieniu kosztów finansowych netto, które w badanym okresie wyniosły 15,7 mln zł, skonsolidowany zysk netto Grupy za pierwsze półrocze 2017 roku wyniósł 30,3 mln zł i był o 13,5 mln zł (31%) niższy niż w porównywalnym okresie" - czytamy także w sprawozdaniu. 

Best podał, że w I poł. 2017 r. wartość wydatków na nabycie portfeli wierzytelności wyniosła prawie 174 mln i była o 168% wyższa r/r. 

"Wielkość tych inwestycji sprawiła, że mimo blisko 60% wyższych spłat z wierzytelności i inwestycji w BEST III NSFIZ, znaczną ich część musieliśmy sfinansować korzystając ze środków pożyczonych. W pierwszej połowie 2017 roku pozyskaliśmy łącznie 213,7 mln zł kapitału dłużnego, z czego 182 mln zł w wyniku emisji obligacji oraz 31,7 mln zł z zaciągniętych kredytów bankowych. Kwota ta jest najwyższą, jaką do tej pory udało nam się pozyskać w ciągu zaledwie pół roku" - podał Best. 

W I połr. br. Best przeprowadził emisję akcji, w ramach której pozyskał blisko 19 mln zł. Umożliwiło to sfinansowanie inwestycji w I półroczu oraz ułatwi przeprowadzenie kolejnych w II półroczu 2017 roku. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu 2017 r. wyniosła 28,32 mln zł wobec 6,49 mln zł straty rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)