Strata netto Getin Noble Banku wyniosła 67,71 mln zł w II kw. 2017 r.Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 67,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 327,46 mln zł wobec 326,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 40,76 mln zł wobec 24,43 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 64,46 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 66,52 mld na koniec 2016 r.

W I poł. 2017 r. bank miał 164,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,14 mln zł straty rok wcześniej.

"Głównymi negatywnymi czynnikami determinującymi odnotowaną stratę netto [w I poł. 2017 r.] były wysokie koszty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów oraz wyższy poziom kosztów z tytułu BFG" - czytamy w raporcie.

W zakresie aktualizacji wartości aktywów grupa w I półr br. dokonała:

* utworzenia odpisów na aktywa kredytowe obciążające wynik finansowy w łącznej wysokości 450 mln zł dotyczących głównie dwóch linii produktowych: kredyty i pożyczki hipoteczne (222 mln zł) oraz kredyty detaliczne (193 mln zł);

* utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Open Finance w wysokości 47,6 mln zł;

* utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości portfela wierzytelności hipotecznych przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 46,6 mln zł;

* przeszacowania wartości posiadanych nieruchomości inwestycyjnych (przede wszystkim gruntów niezabudowanych) o kwotę 71,7 mln zł, podano także.

W I półr. grupa ujęła w księgach koszty związane z opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w wysokości 83 mln zł wobec 54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 170,18 mln zł wobec 144,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)