Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 2,62 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 2,62 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym do 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Spółka postanowiła przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku w wysokości 17 907 447,82 zł w następujący sposób:
- kwotę 17 872 793,74 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 2,62 zł na jedną akcję;
- kwotę 34 654,08 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach.
Ponadto utworzony został rezerwowy fundusz dywidendowy, na który zostanie przekazana z zysku netto za rok obrotowy przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - kwota stanowiąca iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i posiadanych przez spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy akcji własnych, podano także.
Według stanu na 30 czerwca 2017 r., spółka posiadała 3 839 akcji własnych.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 października, a dniem wypłaty dywidendy 10 listopada 2017 r.
W sierpniu br. Skarbiec Holding podtrzymał politykę dywidendową na lata 2017-2020, która zakłada, że zarząd spółki chce rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 75% zysku netto spółki na wypłatę dywidendy, dążąc do wypłaty 100% zysku netto.
Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 i zajmuje na rynku krajowym 5. miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem w Polsce i jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.
(ISBnews)