Zysk netto mBanku wzrósł r: r do 291,41 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - mBank odnotował 291,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 230,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
"W III kwartale 2017 roku Grupa mBanku kontynuowała działania mające na celu utrzymanie wysokich dochodów (głównie z działalności podstawowej), przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny w zakresie kosztów działania. Dochody zwiększyły się w ujęciu kwartalnym dzięki wyższym dochodom podstawowym oraz pozytywnym trendom wzrostowym wyniku na działalności handlowej. Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2017 roku wyniósł 403,8 mln zł i był o 5,6% wyższy w stosunku do wyniku II kwartału. Wzrost dochodów został częściowo zniwelowany wyższymi odpisami netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 291,4 mln zł" - czytamy w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 796,76 mln zł wobec 718,71 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 256,51 mln zł wobec 234,36 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 132,48 mld zł na koniec III kw. 2017 r. wobec 133,74 mld na koniec 2016 r.
W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 779,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 926,77 mln zł zysku rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 777,92 mln zł wobec 922,18 mln zł zysku rok wcześniej.
"Głównymi czynnikami determinującymi wynik Grupy w III kwartale 2017 roku były:
* Wyższe dochody na poziomie 1 149,4 mln zł, tj. +6,3% w porównaniu do II kwartału 2017 roku, głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek oraz na działalności handlowej.
* Stabilne koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 485,9 mln zł (485,1 mln zł kwartał wcześniej).
* Wzrost odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek do poziomu 164,4 mln zł. W rezultacie poziom kosztów ryzyka a w III kwartale 2017 roku wyniósł 78 punktów bazowych w porównaniu do 58 punktów bazowych kwartał wcześniej.
* Podatek od pozycji bilansowych Grupy wzrósł nieznacznie względem II kwartału 2017 roku i wyniósł 95,5 mln zł.
* Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:
* zwiększeniu bazy klientów indywidualnych do 5 259 tys. (+25,4 tys. klientów w porównaniu do końca czerwca 2017 roku);
* wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 21 825 klientów (+325 klientów w porównaniu końca czerwca 2017 roku)" - czytamy dalej w raporcie.
ROE brutto ukształtowało się na poziomie 12,1% (wobec 11,7% w II kwartale 2017 roku), zaś ROE netto - na poziomie 8,8% (wobec 8,2% w II kwartale 2017 roku), podano także.
"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zmniejszył się w III kwartale 2017 roku w związku ze wzrostem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko na całym portfelu kredytowym częściowo zniwelowanym wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia połowy zysku za II kwartał 2017 roku). Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2017 roku wyniósł 20,5%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,8%" - napisano także.
Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym w III kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 2,5% w porównaniu do 2,4% w II kwartale 2017 roku.
mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.
(ISBnews)