Zysk netto Banku Pekao wzrósł r: r do 536,22 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 536,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 520,65 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Bank kolejny raz pokazał solidne wyniki, stopniowo poprawiając dynamikę głównych linii przychodów" - powiedział wiceprezes Tomasz Kubiak, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 152,12 mln zł wobec 1 117,45 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 580,08 mln zł wobec 596,74 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 171,46 mld zł na koniec III kw. 2017 r. wobec 174,21 mld na koniec 2016 r.

W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 1 421 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 784,6 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao przypadający na akcjonariuszy banku w 3 kwartałach 2017 r. wyniósł 1 421,0 mln zł. Zysk ten był wyższy o 6,2% r/r w warunkach porównywalnych, nominalnie był niższy o 363,6 mln zł, tj. 20,4% od zysku netto osiągniętego w 3 kwartałach 2016 r." - czytamy także.

Dochody z działalności operacyjnej Grupy osiągnięte w 3 kwartałach 2017 r. wyniosły 5 328,0 mln zł i były nominalnie niższe o 257,7 mln zł tj. 4,6% niż w 3 kwartałach 2016 r. głównie z powodu zdarzeń o charakterze jednorazowym w wysokości 412,8 mln zł w 2016 r. przy następujących trendach:

- wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w 3 kwartałach 2017 r. wyniósł 3 454,6 mln zł i był wyższy o 139,2 mln zł tj. 4,2% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 3 kwartałach 2016 r. dzięki wyższym wolumenom,

- wynik pozaodsetkowy osiągnięty w 3 kwartałach 2017 r. wyniósł 1 873,4 mln zł i był wyższy o 15,9 mln zł, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 3 kwartałach 2016 r. (z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym wykazanych w poprzednim roku), z wynikiem z tytułu prowizji i opłat (łącznie z prowizjami z tytułu marży na transakcjach walutowych z klientami) niższym o 2,3% w porównaniu do 3 kwartałów 2016 r., głównie ze względu na niższe prowizje związane z działalnością kredytową i pozostałe, podano także.

Koszty z działalności operacyjnej w 3 kwartałach 2017 r. wyniosły 2 408,8 mln zł. Były one niższe o 9,3 mln zł tj. 0,4% w porównaniu do 3 kwartałów 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 1 472,5 mln zł wobec 1 825,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)