LC Corp przyjął politykę dywidendową opartą na wskaźniku dług netto: kapitały wł.Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - LC Corp przyjął politykę dywidendową uzależniającą wielkość zysku przeznaczonego na dywidendę od wskaźnika zadłużenia procentowego do kapitałów własnych (ND/E ), poinformowała spółka. W przypadku wskaźnika ND/E poniżej 60% spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy 75% skorygowanego zysku netto.

"Spółka informuje, że wskazane w polityce dywidendowej emitenta dane finansowe wynoszą:
- wskaźnik zadłużenia ND/E według stanu na dzień 30.09.2017 r. wynosi 54,6%,
- zysk netto skorygowany (ZNS) narastająco za trzy kwartały 2017 roku, wynosi 135,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłatę z zysku za poprzedni rok obrotowy w wysokości zależnej od wskaźnika ND/E, czyli długu procentowego do kapitałów własnych (w formie dywidendy lub w formie skupu akcji własnych przez spółkę – do wyboru przez akcjonariuszy). W przypadku wskaźnika do 60% na wypłatę przeznaczonych zostanie 75% skorygowanego zysku, od 60 do 75% dywidenda wyniesie 50% zysku., a w przypadku wskaźnika powyżej 70% dywidenda wyniesie 25% zysku, podano także.
"Skonsolidowany zysk netto skorygowany – skonsolidowany zysk netto, skorygowany o sumę przeszacowań netto (o podatek dochodowy) rozliczonych przez wynik finansowy dotyczących:
- aktualizacji wartości niefinansowych aktywów trwałych, w szczególności nieruchomości inwestycyjnych, z tytułu zmiany wyceny wartości godziwej nieruchomości lub zmiany kursu walutowego,
- aktualizacji wartości zobowiązań walutowych z tytułu zmiany kursu walutowego" - wyjaśniono w komunikacie.
Spółka zastrzegła że wypłata dywidendy będzie możliwa pod warunkiem, że wyniki jednostkowe spółki LC Corp będą pozwalały na wypłatę z zysku w powyższej wysokości, wypłata z zysku będzie uwzględniała możliwość pozyskania środków finansowych przez spółkę oraz możliwość realizacji jej planów finansowych, a wypłata nie naruszy warunków wyemitowanych przez spółkę obligacji lub warunków zaciągniętych przez spółkę kredytów.


LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)


.