"Jest to kolejny etap procesu związanego z wprowadzaniem rozwiązań organizacyjnych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu poprzez dopasowanie jego struktury organizacyjnej do zakresu ustawowych zadań spoczywających na Komisji Nadzoru Finansowego. Zarządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia" - napisano w komunikacie.

"W październiku ubiegłego roku zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nadano nowy statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, określający jego zmodyfikowaną strukturę organizacyjną, a kluczowym rozwiązaniem w tym zakresie było wówczas wprowadzenie pionów stanowiących wyodrębnione obszary koordynacji zadań departamentów UKNF" - dodano.

Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski poinformował PAP, że wprowadzana etapami modyfikacja struktury organizacyjnej Urzędu KNF podyktowana jest koniecznością stałego podnoszenia jakości i efektywności prac UKNF, co wiąże się m.in. z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na rynku finansowym oraz w jego otoczeniu. "Dlatego też musimy pamiętać o zagwarantowaniu jak najlepszej realizacji zadań związanych z ustawowym obowiązkiem spoczywającym na organie nadzoru dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego" - stwierdził.

"Zagadnienia dotyczące wspierania sektora innowacji finansowych FinTech w Polsce stały się w ostatnim roku niezwykle istotne dla Urzędu KNF. Dzięki nowemu Departamentowi Innowacji Finansowych FinTech temat ten na stałe wpisze się w zakres naszej działalności" - poinformował PAP Chrzanowski.

KNF przypomina, że 17 listopada 2017 r. opublikowano raport z prac zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przedstawiający zidentyfikowane przez zespół bariery dla rozwoju sektora FinTech w Polsce.

Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) powstał z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i ówczesnego Ministerstwa Rozwoju w odpowiedzi na dynamiczne zmiany technologiczne na rynku usług finansowych. Rolę koordynatora prac zespołu pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

5 stycznia 2018 r. w UKNF został zaś uruchomiony Program Innovation Hub na rzecz wspierania rozwoju innowacji finansowych (FinTech). W ramach Programu organ nadzoru prowadzi dialog z podmiotami sektora FinTech, udzielając im odpowiedzi na pytania w zakresie obszaru prawno-regulacyjnego, wspierając tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klientów.