Unified Factory 

Unified Factory podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu wszystkich 10 000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Dzień wykupu został ustalony na 28 lutego, podała spółka. „Przedterminowy wykup obligacji nastąpi zgodnie z warunkami emisji poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych obligacji oraz ich wartości nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu przedterminowego wykupu w wysokości 0,50% wartości nominalnej wykupywanych obligacji" – czytamy w komunikacie.

Enea

Enea Operator – spółka zależna Enei – zakończyła przebudowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Kostrzyn, który zapewnia dostawy energii dla odbiorców działających na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE), podała spółka. Nakłady na inwestycję wyniosły ponad 22 mln zł. "Inwestycja jest odpowiedzią Enei Operator na dynamiczny rozwój gospodarczy nadgranicznej strefy, który przekłada się na potrzebę przyłączania nowych podmiotów do sieci oraz zwiększające się od kilku lat zapotrzebowanie na moc" – czytamy w komunikacie.

Ultimate Games, PlayWay 

Akcjonariusze Ultimate Games wyrazili zgodę na wprowadzenie akcji spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, podał PlayWay. Ultimate Games jest producentem i wydawcą m.in. gry Ultimate Fishing Simulator, która od czasu premiery do dnia dzisiejszego została pobrana na urządzeniach mobilnych ok. 1,5 mln razy.

Getin Noble Bank

Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 69 597 068 akcji serii C o wartości nominalnej 2,73 zł każda akcja, podał bank. Na 23 lutego zwołano walne zgromadzenie, które zdecyduje o wyłączeniu prawa poboru akcji tej serii - od tej decyzji uzależnione jest wejście w życie uchwały, podał bank w innym komunikacie. "Na mocy uchwały zarząd banku postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 2 461 630 421,25 do kwoty 2 651 630 416,89 zł, to jest o kwotę 189 999 995,64 zł w drodze emisji 69 597 068 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,73 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie. 

>>> Zobacz też rekomendacje    

Dekpol

Dekpol zawarł przyrzeczoną umowę nabycia nieruchomości położonej w Gdańsku o łącznej powierzchni ok. 1,5 hektarów, poinformowała spółka. Plan zakłada realizację na niej projektu deweloperski o łącznej powierzchni 150 lokali. "Cena nabycia netto przedmiotu umowy wynosi około 6% kapitałów własnych Dekpol S.A. na koniec 2016 roku. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego wybudowanie ok. 150 lokali" - czytamy w komunikacie. 

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin zakończył proces pozyskiwania inwestorów, którzy obejmą łącznie 4,8 mln akcji nowej emisji serii P, podała spółka. Zawarto umowy przedwstępne objęcia akcji z czteroma inwestorami. Umowy zostały zawarte z prezesem spółki Marcinem Pirógiem (dotyczy objęcia 200 000 akcji na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja) oraz Dariuszem Kucowiczem będącym członkiem rady nadzorczej Emitenta (dotyczy objęcia 1 000 000 akcji serii P), podano w komunikacie. Pozostałe dwie umowy zostały zawarte z inwestorami, z którymi emitent zawarł przedwstępne umowy objęcia akcji w dniu 20 października 2017 r. Umowy te dotyczą objęcia łącznie 3 600 000 akcji serii P. 

Vantage Development

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć środę, 31 stycznia 2017 r., jako dzień pierwszego notowania obligacji serii R spółki Vantage Development, poinformowała spółka. Do obrotu zostanie wprowadzonych 70 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 70 mln serii R, podano w uchwale. Dzień ostatniego notowania to 19 maja 2018 r., podano także. 

Robyg

Bricks Acquisitions Limited (wzywający), podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, podwyższa cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Robyg o 13% - do 4 zł z 3,55 zł za akcję, podano w komunikacie. Pozostałe warunki wezwania nie zmieniają się, w tym okres przyjmowania zapisów, który zakończy się 2 lutego br.  >>>>  

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group uruchomiła nową linię lakierniczą w zakładzie w Leutkirch, wartą 12 mln euro, podała spółka. Linia pomoże spółce dostosować moce produkcyjne do potrzeb rynku. Realizacja projektu, który jest częścią długoterminowego programu inwestycyjnego, wpłynie też pozytywnie na efektywność grupy pod względem kosztów i wydajności.>>>>  

Polimex-Mostostal 

Oferta konsorcjum Polimeksu-Mostostal na budowę Elektrowni Ostrołęka C jest realistyczna i powinna być przez nie realizowana, ocenił prezes spółki Antoni Józwowicz. >>>> 

MLP Group

MLP Group podpisało 32 umowy najmu w 2017 r., komercjalizując łącznie ponad 221,8 tys. m2 powierzchni magazynowej i biurowej - ok. dwa razy więcej niż rok wcześniej, poinformował prezes Radosław. T. Krochta. Z jego słów wynika, że w tym roku spółka chce kontynuować dynamiczny rozwój i rozpocznie dwie nowe inwestycje w Polsce, trzy w Niemczech i jedną w Rumunii. Poza tym "ma potencjał" do rozwoju w ramach posiadanych parków w Polsce. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) powinno niedługo podpisać umowę przesyłową z Energinet.dk i rozpocząć przygotowywanie portfela dostaw gazu, które będą przesyłane gazociągiem Baltic Pipe, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce zaprezentować co najmniej 20 wyspowych sieci gazowych wokół małych stacji regazyfikacyjnych w tym roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>>  

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia chce być gotowy do wystawienia bloku gazowo-parowego w Łagiszy w aukcji w ramach rynku mocy, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. >>>> 

Bank Handlowy 

Witold Zieliński złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Handlowego z dniem 18 lutego br. 'w związku z zamiarem podjęcia nowych wyzwań w globalnych strukturach Citi', podał bank. >>>> 

Open Finance

Sprzedaż kredytów i produktów inwestycyjnych zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wzrosła o 17% w skali roku do 8,7 mld zł w 2017 r. W ostatnim kwartale ub. roku spółka pośredniczyła w sprzedaży produktów finansowych o wartości 2,1 mld zł. >>>>