Rekrutacja do wojska

Przed podjęciem decyzji o podjęciu służby kandydackiej kandydat powinien upewnić się, czy spełnia kryteria wstępne. Żołnierzem zawodowym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do pełnienia zawodowej służby w wojsku. Co więcej, jej postawa moralna, a także wierność wobec Rzeczpospolitej nie mogą budzić zastrzeżeń. Jeśli chodzi o wykształcenie, wymagany jest co najmniej tytuł magistra lub równorzędny.

Reklama

Terminy naboru do szkół wojskowych są co roku ogłaszane przez Ministra Obrony Narodowej - wydaje on decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów, chcących zostać oficerem (znajdziesz ją w Dzienniku Urzędowym MON).

Jaką szkołę wojskową wybrać

Minister Obrony Narodowej we wspomnianej decyzji wskazuje także, które uczelnie wojskowe będą prowadzić nabór danego roku. Kandydat musi zdecydować się na jedną z nich. W 2018 roku ma do wyboru następujące placówki:

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
 •  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
 •  Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
 •  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Po podjęciu decyzji należy sprawdzić zasady rekrutacji do danej placówki i zarejestrować się na jej stronie internetowej, a potem przygotować wymaganą dokumentację.

Niezbędna dokumentacja

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do danej uczelni wojskowej musi przygotować poniższe dokumenty:

 • wypełniony wniosek o powołanie do służby kandydackiej — druki można dostać na uczelni lub pobrać z internetu;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy — druki można dostać na uczelni lub pobrać z internetu;
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub równorzędnych) lub zaświadczenie z uczelni o ukończonych studiach drugiego stopnia. Zaświadczenie musi zawierać informację o ocenie z egzaminu końcowego i uzyskanym przez kandydata tytule zawodowym;
 • życiorys (CV);
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), która została wystawiona najpóźniej 30 dni przed dniem egzaminu;
 • dokumenty, potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

Informacji na temat ewentualnej dodatkowej dokumentacji należy szukać na stronie internetowej wybranej uczelni.

Skompletowaną dokumentację należy dostarczyć do Wojskowej Komedy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (adresy TUTAJ). Można to zrobić osobiście lub wysłać papiery pocztą.

Badania lekarskie i psychologiczne

Kandydat zostaje na nie skierowany przez WKU, w której złożył wniosek i pozostałe dokumenty. Badania mają potwierdzić brak przeciwwskazań do pełnienia służby wojskowej. Jeśli ich wynik będzie pozytywny, kandydat zostaje zaproszony na egzamin wstępny – uczelnia kontaktuje się z nim telefoniczne, podając szczegóły dotyczące daty oraz miejsca.

Egzamin wstępny dla kandydatów

Na egzamin wstępny składają się kolejno 3 części:

 • egzamin sprawnościowy – pozwala sprawdzić wydolność, szybkość i wytrzymałość;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • rozmowa kwalifikacyjna – umożliwia komisji ocenę predyspozycji i motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Przebieg egzaminu może się różnić w zależności od wybranej uczelni. Szczegółów warto szukać na ich stronach internetowych.

Podpisanie umowy z uczelnią

O uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, kandydat dowiaduje się z przysłanej mu przez uczelnię decyzji o przyjęciu. Po uzyskaniu pewności o zakwalifikowaniu, należy odebrać z WKU skierowanie do uczelni wojskowej, a następnie udać się do ostatniej w celu podpisania umowy o warunkach zwrotu kosztów szkolenia. Kandydat dostaje wówczas również rozkaz personalny rektora-komendanta o powołaniu do służby kandydackiej.

Koszty procedury kwalifikacyjnej

Koszty egzaminu wstępnego ustala uczelnia, a informacje na ten temat udostępnia na swojej stronie internetowej. Dodatkową opłatą wnoszoną przez kandydatów jest 30 złotych – tyle kosztuje zaświadczenie o niekaralności pobierane z KRK.