Akcjonariusze ZPC Otmuchów zgodzili się na emisję publiczną akcji serii E z pp


Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów zgodzili się na emisję publiczną akcji nie więcej niż 12 748 250 akcji serii E emitowanych z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 2 549 650 zł do kwoty nie niższej niż 2 549 650,2 zł oraz nie wyższej niż 5 099 300 zł, o kwotę nie niższą niż 0,2 zł oraz nie wyższą niż 2 549 650 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 12 748 250 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,2 zł (akcje serii E)" - czytamy w uchwale.
Emisja akcji serii E nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej. Akcje zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym, podano także.
"Akcjonariuszom spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru akcji serii E, przy czym za każdą 1 akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi spółki będzie przysługiwało 1 prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do subskrybowania 1 akcji serii E" - czytamy dalej.
Akcjonariusze upoważnili zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału akcji serii E, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji.
W połowie grudnia 2017 r. zarząd ZPC Otmuchów podjął decyzję o zamiarze przeprowadzania wtórnej emisji akcji (SPO) z prawem poboru. Jak wówczas informowano, środki pozyskane z emisji nowych akcji spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w modernizację oraz rozbudowę mocy produkcyjnych. Intencją spółki jest przeprowadzanie emisji akcji w 2018 r.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.
(ISBnews)