PKO BP ma zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych na 1 mld zł do Tier 2Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji podporządkowanych, przeprowadzonej przez PKO Bank Polski o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, na podwyższenie kapitału Tier 2, podał bank.

Pod koniec lutego br. PKO Bank Polski uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Rozliczenie emisji nastąpiło 5 marca 2018 r. Kwotę 133 mln zł (ok. 32 mln euro) zainwestował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Emisja została przeprowadzona w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call).

Wartość nominalna jednej obligacji to 500 000 zł, cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji; obligacje będą oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę równą 150 pb p.a. w całym okresie emisji, jak podał wcześniej bank.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)