"Szacunkowa strata na poziomie operacyjnym Grupy Kapitałowej Lotos za 2008 rok wyniosła około 190 mln zł i uwzględnia ona konieczność dokonania odpisów urealniających wartości utrzymywanych zapasów do cen bieżących" - czytamy w komunikacie spółki.

Lotos podał, że przy uwzględnieniu wyceny zużycia surowców metodą LIFO, Grupa Kapitałowa zakończyła 2008 rok szacunkowym zyskiem operacyjnym na poziomie około 420 mln zł.

W 2007 roku zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 713,66 mln zł wobec 798,35 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 777,16 mln zł wobec 679,91 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2007 roku skonsolidowane przychody wyniosły 13.125,12 mln zł wobec 12.798,08 mln zł rok wcześniej.

W środę Lotos podał, że prognozowany wpływ przeszacowania zaciągniętych długoterminowych kredytów walutowych na wynik osiągnięty przez Grupę Lotos w czwartym kwartale 2008 wyniósł około minus 350 mln zł."W całym 2008 roku wpływ ten wyniósł około minus 330 mln zł" - czytamy dalej, choć spółka wyjaśnia, że przeszacowanie dotyczy kredytów długoterminowych, których spłata jest odroczona w czasie i czynnik ten nie ma wpływu na krótko oraz średnioterminową płynność.

Spółka uważa, że osłabienie złotego, ze względu na wyrażenie marży rafineryjnej w USD, będzie miało w dłuższym okresie czasu pozytywny wpływ na poziom wyników operacyjnych Grupy Lotos.

Na wyniki Lotosu wpływ miały tez transakcje zabezpieczające. "Szacunkowy wpływ transakcji zabezpieczających kursy walutowe, stopę procentową i marżę rafineryjną na wyniki Grupy Kapitałowej Lotos za czwarty kwartał 2008 wyniósł minus 136 mln zł. Wpływ ww. transakcji na wyniki całego 2008 roku wyniósł minus 242 mln zł" - głosi komunikat.

W całym 2008 roku przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wyniósł 6.203 tys. ton, więcej niż w roku 2007 roku, przy wykorzystaniu znamionowych mocy przerobowych na poziomie 103%.

Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej Lotos w tym okresie wyniosła ponad 7,5 mln ton, co stanowiło wzrost w stosunku do 2007 roku o ponad 6%.

Zdaniem zarządu, obecna sytuacja spółki jest stabilna, a jej działalność operacyjna nie jest zagrożona w krótkim oraz średnim okresie czasu. "Główne programy inwestycyjne, w tym Program 10+, realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem oraz budżetem. Współpraca z instytucjami współfinansującymi realizację Programu 10+ przebiega bez zakłóceń i zgodnie z planem" - wyjaśnia firma.