Średnia cena obligacji OK0711 wyniosła 886,31 zł przy cenie minimalnej na poziomie 885,50 zł i średniej rentowności na poziomie 5,022%.

Średnia cena papierów serii PS0414 wyniosła 1.019,35 przy cenie minimalnej na poziomie 1.017,99 zł i średniej rentowności na poziomie 5,307%.Resort podał też, że nie zorganizuje przetargu uzupełniającego tych obligacji.

Obligacje serii OK0711 poprzednio sprzedawano na aukcji w styczniu. Wówczas resort zbył papiery o wartości 3,596 mld zł na przetargu głównym oraz za 700 mln zł na przetargu uzupełniającym. Łączny popyt wyniósł 11,235 mld zł. Średnia cena wyniosła 882,30 zł przy cenie minimalnej na poziomie 881,60 zł i średniej rentowności na poziomie 5,054%.

Natomiast 17 grudnia resort sprzedał obligacje serii PS0414 za 1.742,5 mln zł wobec oferty wynoszącej 1,00-1.500 mln zł przetargu głównym i za 300 mld zł na przetargu uzupełniającym. Łączny popyt inwestorów wyniósł 7.882 mln zł. Średnia cena wyniosła 1.005,58 zł przy cenie minimalnej na poziomie 1.005,12 zł i średniej rentowności na poziomie 5,616%.