Archicom

Archicom wprowadza do sprzedaży kolejne 325 mieszkań w II etapie inwestycji Browary Wrocławskie na terenie dawnego Browaru Piastowskiego, poinformowała spółka. Deweloper uzupełnił ofertę o 185 apartamentów w Wiatrowni oraz 140 mieszkań w Warzelni i Wozowni. "Duże zainteresowanie klientów Browarami Wrocławskimi potwierdza, że nasz pomysł na to miejsce odpowiada na oczekiwania współczesnych mieszczan. Rozwijając koncepcję, konsekwentnie mamy na uwadze zarówno historyczną wartość tej nieruchomości, jak również stworzenie ciekawej, śródmiejskiej enklawy" - powiedziała prezes Archicom Dorota Jarodzka-Śródka, cytowana w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

GetBack

Rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack, podała spółka. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca. >>>>

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami Getback na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego - podała giełda w komunikacie. Urząd KNF podał w oddzielnym komunikacie, że podejmuje kroki w celu wyjaśnienia poniedziałkowego komunikatu Getback o rozmowach z PKO BP i PFR. >>>>

Grupa Azoty

Połączenie w Grupie Azoty potencjałów spółek z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych zakładów przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Prowadzony od 7 lat proces konsolidacji przyniósł oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł, podała Grupa Azoty. >>>>

ElectroMobility Poland

Decyzją Rady Nadzorczej, Piotr Zaremba został powołany na nowego prezesa ElectroMobility Poland - poinformowała we wtorek spółka. Głównym celem firmy jest opracowanie koncepcji polskiego samochodu elektrycznego. >>>>

Enter Air

Enter Air odnotował 58,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Global Cosmed

Global Cosmed odnotował 78,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Newag

Newag odnotował 29,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 11,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Celon Pharma

Celon Pharma odnotowała 25,62 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 37,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ferro

Ferro odnotowało 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 29,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Browar Jastrzębie

Browar Jastrzębie zamierza zadebiutować w 2018 r. na rynku NewConnect. Spółka liczy, że wejście na alternatywny rynek umożliwi jej realizację planów rozwoju oraz pozwoli na umacnianie pozycji rynkowej, podano w komunikacie. >>>>

Kredyt Inkaso

Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły dwa portfele, składające się z wierzytelności pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza ponad 60 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa, podała też spółka. >>>>

Kredyt Inkaso rozważa emisję kolejnej serii obligacji publicznych - serii PA03 w ramach programu publicznego obowiązującego do listopada tego roku, poinformował spółka. Dotychczas w ramach programu spółka pozyskała 44,3 mln zł. >>>>

T-Bull

T-Bull osiągnął niemal 316 mln pobrań swoich aplikacji, podała spółka. W ubiegłym miesiącu deweloperowi przybyło ponad 7 mln nowych pobrań gier. >>>>

Play Communications

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez P4 i Easyhost, podał urząd. >>>>

DNB Bank Polska

Zysk netto DNB Bank Polska wyniósł 77,7 mln zł w 2017 r., co oznacza wzrost o 31,8% w skali roku. Całkowite przychody banku z działalności operacyjnej spadły o 6% r/r i wyniosły 228 mln zł, podano także. >>>>

BZ WBK

Zarząd Banku Zachodniego WBK zdecydował o rekomendowaniu nieprzeznaczenia na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego w roku 2017, a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia 307,63 mln zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,1 zł na akcję, podał bank. >>>>

PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 4 841 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kwartale 2018 roku wobec 4 841 rok wcześniej, podała spółka. Na koniec I kw. br. PBKM przechowywał 164 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 14% r/r. >>>>

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) objął udziały w największym działającym w Niemczech banku komórek macierzystych - Vita34, przekraczające 3-proc. próg kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów warte ok. 1,7 mln euro (ok. 7,2 mln zł). PBKM nie wyklucza możliwości dalszego zwiększania stanu posiadania w tym podmiocie, podała spółka. >>>>

Lux Med

Lux Med podpisał z głównym akcjonariuszem Swissmed Centrum Zdrowia, Bruno Hangartnerem list intencyjny, przewidujący udzielenie Lux Medowi prawa pierwokupu akcji Swissmed do 31 lipca 2021 r., podał Swissmed. Do 21 kwietnia br. mają zostać zawarte stosowne umowy w tej sprawie. >>>>

Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął wybór doradcy transakcyjnego w procesie komercjalizacji projektu PCR|ONE. Spółka podtrzymała, że zamierza sprzedać projekt najpóźniej za 2 lata, poinformowali przedstawiciele zarządu. >>>>

Apator

Zarząd Apator w toku prac nad skonsolidowanym raportem rocznym podjął decyzję o zawiązaniu rezerw w ciężar wyniku za 2017 r. w łącznej wysokości 12,6 mln zł. W związku z tym szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy Apator za 2017 r. wykazany w rocznym zaudytowanym sprawozdaniu wyniesie 43,8 mln zł, podała spółka. >>>>

Selvita

- Akcjonariusze Selvity zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 14 maja. >>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy na debiut do 10 spółek z portfela Krajowego Funduszu Kapitałowego w tym roku, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl. >>>>

PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku za 2017 r. w wysokości 93,97 mln zł na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych, poinformowała spółka. >>>>

LC Corp

LC Corp Invest III, spółka zależna LC Corp S.A. nabył prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 9 690 m2 położonych w Warszawie przy ul. Parowcowej/Trzcinowej za łączną kwotę netto 11,9 mln zł, podała spółka. >>>>

Ten Square Games

Gra "Fishing Clash" osiągnęła 2,2 mln zł przychodów w okresie 1-15 kwietnia, co oznacza wzrost o 40% m/m, poinformowało Ten Square Games, prezentując wstępne szacunki. >>>>

InventionMed

InventionMed zakłada przejście na rynek główny GPW w 2018/2019 r., by zdobyć dostęp do szerszego grona inwestorów, ale nie zakłada emisji akcji. W realizowanym projekcie TutorDerm pierwsze przychody z komercjalizacji pojawią się w 2020 roku, a najpóźniej w 2021 roku planowane jest osiągnięcie progu rentowności, poinformował ISBnews prezes Tomasz Kierul. >>>>

Polenergia

Dwa morskie projekty wiatrowe Polenergii – Bałtyk II i Bałtyk III są gotowe do przygotowania projektu budowlanego, jednak Polenergia zakłada wstrzymanie się z tą fazą do czasu poznania terminu i zasad aukcji dla tego typu energetyki, poinformował członek zarządu Michał Michalski. >>>>

Netia

Zarząd Netii podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia wniosku w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017 w wysokości 143,85 mln zł z kapitałów rezerwowych utworzonych z umorzenia akcji własnych oraz z kapitału zapasowego powstałego z połączenia spółek, poinformowała firma. >>>>

Polski Holding Nieruchomości

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała Marcina Mazurka na stanowisko prezesa zarządu z dniem 1 maja br., podała spółka. >>>>

Impel

Impel wygrał w postępowaniu zakupowym na wybór wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektów "Szczeciński część A i Szczecin Orange Światłowód" oraz "Nowotarski Orange Światłowód". Szacowana łączna wartość dwóch zamówień to 120,2 mln zł, podał Impel. >>>>

Erbud

Erbud zawarł umowę ze spółką Cedrowa na realizację kompleksu budynków w Gdańsku za 28,9 mln zł, poinformowała spółka. >>>>