Zysk netto Seleny FM spadł r: r do 6,82 mln zł w 2017 r.Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 6,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 32,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki). Zysk na poziomie operacyjnym został pomniejszony w analizowanym okresie 12 miesięcy 2017 roku o ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 27,7 mln zł, w tym ujemne saldo z tytułu
różnic kursowych wyniosło 24,7 mln zł. Dla porównania, w okresie 12 miesięcy 2016 roku grupa odnotowała przychód na różnicach kursowych w wysokości 16,2 mln zł" - czytamy w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 43,43 mln zł wobec 35,63 mln zł zysku rok wcześniej.
"Zmiana zysku operacyjnego jest efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży wraz z redukcją udziału kosztów sprzedaży do obrotu, a także znaczną poprawą wyniku na pozostałej działalności operacyjnej" - czytamy dalej.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1178,71 mln zł w 2017 r. wobec 1013,82 mln zł rok wcześniej.
"Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na segmenty nie uległa istotniejszym zmianom w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Kluczowym segmentem geograficznym pozostaje segment Unii Europejskiej. Wypracował on 61% (wobec 63% w 2016 roku) przychodów ze sprzedaży. Podsegment Polska utrzymuje swój udział około 40% w obrotach m.in. dzięki sprzedaży realizowanej z zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych w kraju do odbiorców marek własnych „private label" za granicą. Segment geograficzny Europa Wschodnia i Azja zanotował wzrost udziału do 32% dzięki znacznej poprawie sprzedaży w Rosji, Kazachstanie oraz Chinach. Segment Ameryka Północna i
Południowa utrzymał swój udział w sprzedaży osiągając 7% udział w przychodach Grupy, pomimo wartościowych przyrostów" - czytamy także w raporcie.
Pomimo bardzo negatywnych czynników zewnętrznych – sytuacji na rynku surowców – grupa, zrealizowała wyższą marżę r/r oraz osiągnęła wyższy o 26 mln zł niż w ubiegłym roku wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Jest to efekt wprowadzonych programów porządkujących działalność operacyjną grupy oraz zwiększających dyscyplinę w zakresie polityki kredytu kupieckiego, podkreślono w komunikacie.
"Ponadrynkowy wzrost przychodów grupy – pomimo nieco niższej rentowności brutto – został osiągnięty m.in. dzięki dywersyfikacji rynków zbytu oraz właściwej realizacji sprzedaży. Jest to tym bardziej istotne, że rok 2017 upłynął pod znakiem kryzysu na rynku surowców. Mieliśmy do czynienia z bezprecedensową i najwyższą od 15 lat podwyżką cen surowców. Możliwość negocjacji cen surowców była ograniczona, a niektóre z nich mimo wcześniej zakontraktowanych ilości były niedostępne. Selena zdołała częściowo kompensować tę sytuację przez wyższą sprzedaż wysokomarżowych produktów. W tym roku inwestowaliśmy w rozbudowę sieci dystrybucyjnej i koncentrowaliśmy się na integracji z Grupą Selena włoskiej spółki Uniflex oraz prężnie działającego chińskiego joint venture" -powiedział p.o. prezesa Marcin Macewicz, cytowany w komunikacie.


Podkreślił, że rok 2018 będzie równie wymagający ze względu na utrzymującą się sytuacją na rynku surowców i próbą przeniesienia cen na rynek w sposób akceptowalny dla klientów.

"Zauważamy również tendencję do 'wypłaszczania' sezonu budowlanego – zaniku znaczących różnic między niskim a wysokim sezonem w branży – w związku z którym chcemy się odpowiednio przygotować. Przed nami też dalsze prace prorozwojowe związane ze zwiększaniem zasięgów naszych nowych produktów i wzrostem sprzedaży w Europie Zachodniej. Jestem przekonany, że Selena ze swoim 25-letnim doświadczeniem i znajomością rynku, wspierana wiedzą ekspercką ścisłego kierownictwa i pracowników oraz odpowiednimi produktami będzie w stanie w elastyczny sposób odpowiedzieć na wyzwania 2018 roku" – podsumował Macewicz.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 25,82 mln zł wobec 7,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)