Indykpol miał 87,92 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w I kw. 2018Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Indykpol odnotował 87,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 110,41 mln zł wobec 1,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,82 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 306,29 mln zł rok wcześniej.

"Na wyniki I kwartału 2018 roku istotny wpływ miała umowa sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej ZCP) zawarta 1 marca 2018 roku za cenę referencyjną w kwocie 190 070 tys. zł. Podstawą do ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży była wartość kapitału obrotowego netto wynikająca z bilansu sporządzonego na dzień 1 marca 2018 roku" - czytamy w raporcie.

W sprawozdaniu za 2017 rok wyniki finansowe spółki i grupy zostały przedstawione z uwzględnieniem działalności zaniechanej i działalności kontynuowanej po zawarciu transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 86,59 mln zł wobec 2,57 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r.

(ISBnews)