Piotrowski jest absolwentem Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz Wydziału Prawa UKSW. Jak poinformowało PAP ministerstwo, Piotrowski przez wiele lat pracował w przemyśle farmaceutycznym na różnych stanowiskach, pracował także na rzecz samorządu aptekarskiego. W 2006-2007 był wiceministrem skarbu. Był także m.in. prezesem Krajowej Spółki Cukrowej.

Szef GIF jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra zdrowia. Z wcześniejszych informacji przekazywanych przez MZ wynika, że podczas naboru na stanowisko GIF wpłynęły oferty siedmiu kandydatów.

Reklama

Główny Inspektor Farmaceutyczny, jako centralny organ administracji rządowej, kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną. Do jego zadań należy m.in. ustalanie kierunków działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt oraz współpraca z właściwymi inspekcjami farmaceutycznymi państw trzecich, np. Unii Europejskiej.

GIF wydaje decyzje w sprawie wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych, zapewnia prowadzenie inspekcji wytwarzania i dystrybucji hurtowej oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, m.in. w zakresie reklamy.

Inspekcją kierował do niedawna, jako p.o. Główny Inspektor Farmaceutyczny, Zbigniew Niewójt.(PAP)

autor: Olga Zakolska