"Prognozy makroekonomiczne dają podstawy do oczekiwania dalszego wzrostu akcji kredytowej, jednak formułowanie przewidywań pozostaje w dalszym ciągu obciążone niepewnością co do skali reakcji dostosowawczych banków w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyjnym (zarówno wprowadzane, jak i planowane)" - napisano w raporcie NBP.

Dodano, że projekcja PKB zapowiada utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego oraz dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Analizy NBP wskazują ponadto, że czynniki popytowe powinny nadal wspierać dynamikę akcji kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych.

"Popyt na kredyt powinien być warunkowany rosnącymi dochodami gospodarstw domowych wpływającymi korzystnie na zdolność kredytową oraz może być dodatkowo wzmacniany przez popyt inwestycyjny – szczególnie w kontekście utrzymujących się niskich stóp procentowych" - napisano.

Reklama

NBP dodaje, że popyt na kredyt od kilku kwartałów wykazuje się odpornością na oddziaływanie potencjalnie ograniczających czynników, wśród których wymienia m.in. zaostrzanie polityki kredytowej przez banki, wyższe wymagania dotyczące wkładu własnego, wzrost wykorzystania oszczędności w finansowaniu zakupu nieruchomości oraz nowe, bardziej restrykcyjne zasady obrotu nieruchomościami rolnymi.

W ocenie autorów raportu, można oczekiwać, że wejście w życie ustawy o kredycie hipotecznym i związany z tym potencjalnie wyższy koszt kredytu (wynikający z dodatkowych wymogów proceduralnych przy udzielaniu kredytów oraz nowych zasad przeprowadzania ich restrukturyzacji), a także zakończenie w 2018 r. programu „Mieszkanie dla Młodych” wpłyną na dynamikę akcji kredytowej w ograniczonym stopniu.

Autorzy raportu oceniają, że w segmencie kredytów konsumpcyjnych w średnim okresie powinny nadal przeważać czynniki sprzyjające wzrostowi akcji kredytowej.

"Dobra sytuacja gospodarcza, niskie stopy procentowe oraz wzrost dochodów stanowią przesłanki dla utrzymywania się popytu na kredyty konsumpcyjne zaciągane na wyższe kwoty i dłuższe okresy w celu finansowania zakupu dóbr trwałego użytku. W kontekście starań o utrzymanie poziomu zyskowności oraz obowiązywania podatku od niektórych instytucji finansowych można oczekiwać, że banki będą dążyły do zwiększania udziału kredytów charakteryzujących się wyższą dochodowością w strukturze portfeli kredytowych" - napisano.

Jak wynika z danych NBP, prognozowany wzrost nakładów przedsiębiorstw na środki trwałe oraz perspektywa intensyfikacji wydatkowania funduszy unijnych powinny sprzyjać wzrostowi dynamiki akcji kredytowej dla przedsiębiorstw.

"Głównym czynnikiem wzrostu zadłużenia w średnim okresie powinien być popyt na kredyty inwestycyjne, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw. Wdrażane zmiany legislacyjne, w szczególności dotyczące zmniejszania obciążeń podatkowych związanych z procesami inwestycyjnymi, mogą zwiększać skłonność do podejmowania inwestycji i ewentualnego finansowania ich kredytem" - zaznaczono.

"W związku z intensyfikacją wydatkowania funduszy unijnych powinny wzrastać wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, co z kolei może wpływać na dynamikę kredytów o charakterze bieżącym dla przedsiębiorstw" - dodano.

Autorzy raportu oceniają, że na dynamikę akcji kredytowej może wpływać wdrażanie rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczących portfela walutowych kredytów mieszkaniowych.

"Działaniem, które może najsilniej wpłynąć na dynamikę akcji kredytowej może być utworzenie Funduszu Restrukturyzacyjnego w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Prawdopodobnie mniejsze znaczenie będzie miało podwyższenie wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych" - napisano. (PAP Biznes)