Negatywny wpływ na wyniki firmy miała m.in. wycena opcji walutowych oraz radykalna przecena zapasów.

Strata operacyjna wyniosła 76,9 mln zł wobec 2,6 mln zł zysku operacyjnego po czterech kwartałach 2007 roku. Z kolei przychody spadły do 237,8 mln zł z 294,8 mln zł.

Spółka poinformowała, że znaczący wpływ na jej wyniki miało zawarcie niekorzystnych kontraktów opcyjnych na rynku walutowym, konieczność radykalnej przeceny zapasów materiałów i wyrobów gotowych, dokonanie odpisów aktualizujących wartość przeterminowanych należności oraz dokonanie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego.

Pod koniec stycznia firma informowała, że łączna wycena kontraktów terminowych Krośnieńskich Hut Szkła Krosno wynosiła na koniec grudnia 2008 roku minus 37,83 mln zł. Wynik na rozliczonych w 2008 roku kontraktach terminowych wyniósł plus 1.330.730,26 zł.

Zarząd Krosna złożył pod koniec stycznia w sądzie rejonowym w Krośnie wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Przesłanką wniosku był obowiązek zaksięgowania wycen instrumentów finansowych z tytułu zawartych umów kontraktów terminowych oraz zaktualizowanie wartości majątkowych, co spowodowało, że wartość zobowiązań przekroczyła wartość majątku spółki.

Spółka informowała wówczas, że - według jej szacunków - od lutego będzie prowadziła rentowną na poziomie operacyjnym działalność gospodarczą i będzie się starała na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Krosno rozpoczęło rozmowy z wierzycielami, w tym z Bankiem BPH, Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, Fortis Bank Polska, PKO BP i Pekao SA.