Synektik miał 1,62 mln zł zysku netto, 1,65 mln zł EBIT w VI kw. 2017: 2018Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Synektik odnotował 1,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w VI kw. r.obr. 2017/2018 (1 kwietnia - 30 czerwca 2018 r.) wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Obecny rok obrotowy i podatkowy grupy kapitałowej ma charakter przejściowy - rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku i zakończy się 30 września 2018 r.

Zysk operacyjny w IV kw. r. obr. 2017/2018 wyniósł 1,65 mln zł wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,14 mln zł w VI kw. 2017/2018 r. wobec 9,63 mln zł rok wcześniej.

"W VI kwartale 2017/2018 roku grupa kapitałowa zanotowała:

- w segmencie radiofarmaceutyków zostały podtrzymane tendencje z poprzednich kwartałów, przychody ze sprzedaży wzrosły w ujęciu kwartalnym o 15,4% (po eliminacji operacji wewnętrznych), a wielkość sprzedaży osiągnęła rekordowy poziom dla tego okresu kalendarzowego i wyniosła 4 926 212 zł (wzrost wartościowy o 657 247 zł). W ramach tego segmentu największy wzrost zanotowała sprzedaż eksportowa, a jej dynamika wyniosła 22%,

- przychody w segmencie sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych były nieznacznie niższe od przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu kalendarzowego, zaś rentowność segmentu była determinowana strukturą zrealizowanych projektów,

- zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1 654 tys. zł oraz 14 539 tys. zł w ujęciu narastającym,

- wynik EBITDA za okres ostatnich 18 miesięcy osiągnął poziom 18 813 tys. zł (w okresie sprawozdawczym 2 719 tys. zł),

- wynik netto wyniósł 1 619 tys. zł, a w ujęciu narastającym za 18 miesięcy wynik netto 13 118 tys. zł" - czytamy w raporcie.

"Podstawowy wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez grupę kapitałową w przedstawionym okresie miały następujące czynniki:
a. utworzenie aktywa z odroczonego podatku dochodowego dotyczącego strat z lat poprzednich w wysokości 2 858 tys. zł
b. wzrost przychodów w segmencie radiofarmaceutyków o 657 tys. zł
c. jednorazowe koszty reorganizacji grupy kapitałowej w wysokości około 210 000 zł" - dodano.

W ciągu 18 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r. spółka miała 13,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 81,48 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 18 miesięcy wyniósł 0,62 mln zł.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)