Sygnity ma porozumienie w sprawie ugody ze Skabem PaństwaWarszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Sygnity porozumiało się ze Skarbem Państwa - ministrem finansów w sprawie warunków ugody dotyczącej rozliczeń umów z 2013 i 2016 r., podała spółka. Kwotę kar umownych pomniejszono do ok. 9,5 mln zł z 27,2 mln zł.

"Zgodnie z treścią porozumienia, strony zobowiązały się do zawarcia przed sądem ugody, zgodnie z którą kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji umowy […] zostaną zmiarkowane i pomniejszone z kwoty 27,2 mln zł do ok. 9,5 mln zł, a ich zapłata nastąpi przede wszystkim poprzez zaliczenie na ich poczet należności wykonawcy przysługujących mu od zamawiającego z tytułu świadczonych usług. Po dokonaniu ww. potrąceń i rozliczeń, zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę ok. 10 mln zł tytułem pozostałych do zapłaty wierzytelności wykonawcy" - czytamy w komunikacie.

Strony ustaliły też, że przyszła ugoda zmieni zakres umowy oraz umowy uzupełniającej, a w konsekwencji zmniejszy się ich maksymalna wartość, która po zmianach wyniesie dla obydwóch umów odpowiednio ok. 159,6 mln zł i ok. 22,4 mln zł, oraz doprecyzowane zostaną warunki łączących je stosunków umownych.

Ponadto, strony ustaliły, że kwota kar umownych, która zostanie przyjęta ugodą wyczerpie wszelkie wzajemne roszczenia stron związane z wezwaniem spółki do zapłaty kar umownych oraz że strony zrzekną się wszelkich wzajemnych dalszych roszczeń związanych z tym wezwaniem.

"Zarząd jednocześnie przewiduje, że ustalone w porozumieniu warunki przyszłej ugody pozostaną neutralne dla wyniku finansowego spółki w roku obrotowym 2017/2018, który zakończy się 30 września 2018 roku" - czytamy dalej.

W kwietniu br. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra finansów wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych o łącznej wysokości ok. 27,2 mln zł, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem potrącenia ww. kwoty z wierzytelnościami przysługującymi Sygnity od Skarbu Państwa

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)