Grupa Lotos miała 534,9 mln zł zysku netto, 1 082 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 534,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 157,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 897,9 mln zł wobec 172,9 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 082 mln zł wobec 383,6 mln zł rok wcześniej.

"Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO), wyniósł 820,7 mln zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 531 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 5 454,9 mln zł rok wcześniej.

"Na wyniki finansowe grupy kapitałowej Lotos w II kw. 2018 roku największy wpływ miały:

• Surowce i produkty

- segment produkcji i handlu: nieznacznie wyższy o ok. 2,1% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w II kw. 2018 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 581,7 mln zł (+22,9% r/r)

- segment wydobywczy: wzrost r/r notowań ropy naftowej o 50,4% r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 50,9% wsparł wynik segmentu wydobywczego i złagodził efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży węglowodorów (-12,8%), w rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego osiągnął poziom 236,7 mln zł (+11,2% r/r)

• Kursy walut

- niższy r/r (-6,5%) średniokwartalny kurs dolara miał negatywny wpływ na cracki produktowe i cenę ropy i gazu, a co za tym idzie na wyniki operacyjne w obydwu segmentach sprawozdawczych

- wzrost kursu dolara (+9,7% kw/kw) na koniec kwartału poskutkował ujemnymi różnicami kursowymi z przeszacowania kredytów walutowych" - podano także.

W I poł. 2018 r. spółka miała 855,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 568,3 mln mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 855,7 mln zł w porównaniu z 10 902,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 985,7 mln zł wobec 446,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)