Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 44,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 41,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 50,3 mln zł wobec 49,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,79 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 325,33 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 108,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 75,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 721,16 mln zł w porównaniu z 629 mln zł rok wcześniej.

"Za nami pomyślne półrocze, w którym osiągnęliśmy istotnie lepsze rezultaty w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wypracowany skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom wyższy o blisko 31% [wyniósł 155,66 mln zł w I półroczu 2018 r.], a zysk netto grupy zwiększył się o prawie 44%. Marża brutto na sprzedaży wyniosła ponad 29%" - napisali członkowie zarządu w sprawozdaniu ze swojej działalności.

"Jeden z wiodących segmentów grupy, działający w obszarze alkaliów, segment Chloropochodne, wypracował znaczące wzrosty marż oraz wolumenu sprzedaży. Zysk EBITDA segmentu wzrósł o ponad 80% w porównaniu do wyników I półrocza minionego roku. Drugi istotny segment działalności grupy, Poliuretany, osiągnął wzrost wartości sprzedaży wobec okresu porównawczego ubiegłego roku, mimo wymagających warunków rynkowych, w tym wysokich cen bazowych surowców i mniejszego popytu na produkowane wyroby" - dodali.

Ponadto w sprawozdaniu zarządu czytamy, że w I półroczu 2018 roku grupa PCC Rokita uzyskała "bardzo wysoki poziom przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług, w kwocie 721,2 mln zł. Przychody wzrosły o 14,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Było to wynikiem przede wszystkim wyższych cen produktów segmentu Chloropochodne i Poliuretany, a także osiągnięcia wyższej produkcji, a zatem i wolumenów sprzedaży w ramach segmentu Chloropochodne. Rentowność brutto na sprzedaży w Grupie osiągnęła bardzo wysoki poziom 29,5%. 

"Tak wysoka marża na sprzedaży jest przede wszystkim konsekwencją dalszego wzrostu cen chloroalkaliów przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego kosztu wytworzenia. Biorąc pod uwagę przychody w odniesieniu do segmentów, najwyższą wartość przychodów do klientów zewnętrznych uzyskał segment Poliuretany w kwocie 342,8 mln zł i segment Chloropochodne 265,8 mln zł, co stanowiło razem 84,4% przychodów grupy".- czytamy także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 114,42 mln zł wobec 80,18 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)