BGŻ BNP Paribas miał 103,14 mln zł zysku netto, 71,36 mld zł aktywów w II kw.Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas odnotował 103,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 81,22 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 495,58 mln zł wobec 481,48 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 131,98 mln zł wobec 124,21 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 71,36 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 72,75 mld zł na koniec 2017 r.

W I poł. 2018 r. bank miał 188,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 120,78 mln zł zysku rok wcześniej.

"Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w porównaniu do I półrocza 2017 r. było niższe o 60 680 tys. zł, tj. o 34,1%, saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło -117 343 tys. zł. Dodatkowo koszty funkcjonowania grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły 855 959 tys. zł i zostały zredukowane o 9 177 tys. zł, tj. o 1,1%" - czytamy w raporcie.

Wynik z działalności bankowej w I poł. 2018 r. wyniósł 1 342 843 tys. zł i był o 0,9% niższy r/r.

"Czynnikiem wpływającym na spadek wyniku z działalności bankowej jest dokonana pod koniec 2017 roku sprzedaż spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Sprzedaż i będąca jej konsekwencją dekonsolidacja (czyli nieuwzględnianie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w rachunku wyników i bilansie I półrocza 2018 roku danych tej spółki) wpływa na porównywalność wyników z I półroczem 2017 roku" - wyjaśnił bank.

W 2017 r. grupa ponosiła wciąż koszty związane z procesami połączeniowymi banków BGŻ S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sygma Bank Polska S.A. Koszty procesów integracji poniesione w I półroczu 2018 roku były niższe o 83,6% (tj. o 17 901 tys. zł) w porównaniu do I półrocza 2017 roku i wyniosły 3 511 tys. zł. Eliminując wpływ kosztów integracji w analizowanych okresach, zysk netto grupy w I półroczu 2018 roku wyniósłby 191 445 tys. zł i byłby o 38,6% (tj. o 53 322 tys. zł) wyższy niż zysk I półrocza roku poprzedniego, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 194,07 mln zł wobec 130,03 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na koniec czerwca 2018 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wg wartości godziwej) wyniosły 56 205 063 tys. zł i wzrosły o 452 715 tys. zł, tj. o 0,8% w porównaniu do końca 2017 roku. Wzrost ten nastąpił pomimo realizacji w I półroczu 2018 roku transakcji sprzedaży portfela kredytów z portfela detalicznego i MSP" - podano też w raporcie.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom i wycenianych wg zamortyzowanego kosztu poprawił się do 6,5% na koniec czerwca 2018 r. wobec 7,4% na koniec 2017 roku.

"Na koniec czerwca 2018 r. zobowiązania wobec klientów wynosiły 54 012 858 tys. zł, odnotowując spadek o 4,1% w porównaniu do końca 2017 r. Spadek ten dotyczył przede wszystkim klientów korporacyjnych, których wolumen zmniejszył się o 2 030 076 tys. zł, tj. o 8,2% (w tym: 1 225 710 tys. zł dotyczyło depozytów terminowych). Jednocześnie ich udział w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem obniżył się do 41,9% wobec 43,8% na koniec grudnia 2017 r." - napisano dalej.

Depozyty klientów indywidualnych ogółem spadły o 176 996 tys. zł, tj. o 0,6% i stanowią 50,9% wszystkich zobowiązań wobec klientów na koniec czerwca 2018 r. (wzrost o 1,8 pkt proc. w porównaniu do końca 2017 r.).

"Pozytywnie na zobowiązania wobec klientów wpłynęło zwiększenie wolumenu depozytów sektora budżetowego, o 159 933 tys. zł (w tym głównie depozytów terminowych), do kwoty 1 066 035 tys. zł, zwiększając ich udział w całości zobowiązań wobec klientów z 1,6% na koniec grudnia 2017 r. do 2,0% na koniec czerwca 2018 r." - czytamy także.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy na 30 czerwca 2018 r. wyniósł 13,79% i wzrósł w stosunku do grudnia 2017 r. o 0,04 pkt proc. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) Grupy na koniec 2017 roku były identyczne i wyniosły 10,81%, podał także bank.

"Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) grupy obliczony po wyłączeniu wpływu kosztów integracji wyniósł w I półroczu 2018 roku 5,9%. Wzrost widoczny w porównaniu do I półrocza 2017 roku jest przede wszystkim rezultatem obniżenia kosztów ryzyka. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona po wyłączeniu wpływu kosztów integracji wyniosła 0,5% i wzrosła w porównaniu z I półroczem 2017 roku o 0,1 pkt proc." - napisano też w raporcie.

Wskaźnik Koszty/Dochody (bez kosztów integracji) kształtuje się na poziomie 63,5%, wyższym o 1,2 p.p. w stosunku do 62,3% na koniec roku I półrocza 2017 roku. Przyczyną nieznacznego wzrostu wskaźnika był brak po stronie dochodowej wyników na działalności inwestycyjnej oraz przychodów z dywidend porównywalnych do I półrocza 2017 roku, wyjaśnił też BGŻ.

"Prezentacja wskaźników obliczonych na bazie kategorii rachunku zysków i strat z wyłączeniem kosztów integracji (rozumianych jako dodatkowe koszty związane z procesami połączeniowymi banków BGŻ S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Sygma Bank Polska S.A. oraz Podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.) ma na celu przekazanie dodatkowej informacji pozwalającej na ocenę aktualnego potencjału połączonych banków" - zaznaczono również.

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 2,6% i nie uległa zmianie w porównaniu do poziomu obliczonego według stanu na koniec I półrocza 2017 roku.

Wskaźnik kosztów ryzyka obniżył się w porównaniu do poziomu odnotowanego w I półroczu 2017 roku o 0,2 pkt proc. i wyniósł 0,4%.

"Wartości wskaźnika stanowiącego relację kredytów netto do depozytów poprawiła się w porównaniu ze stanem na koniec I półrocza 2017 roku z uwagi na spadek wartości kredytów netto związany ze sprzedażą i dekonsolidacją spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. oraz zmniejszeniem wartości portfela walutowych kredytów mieszkaniowych będącym wynikiem amortyzacji portfela oraz umocnienia złotego wobec franka szwajcarskiego" - napisano też w materiale.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)