Murapol miał pro forma 14,7 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Murapol odnotował pro forma 14,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 31,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto ogółem wyniosła 16,41 mln zł wobec 37,2 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 14,25 mln zł wobec 49,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 233,52 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 190,61 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Murapol przygotowuje sprawozdanie pro-forma, w którym przedstawia wyniki finansowe swojej działalności jako klasyczny deweloper mieszkaniowy. Można przewidywać, że zgodnie ze zmianą strategii Grupy w kierunku klasycznego dewelopera, ta metoda sprawozdawczości stanie się wymagalna i dominująca. Zgodnie z takim podejściem w minionym półroczu Grupa osiągnęła 233,5 mln zł przychodów, co oznacza 22,5 proc. wzrost r/r., będący wynikiem przejęcia grupy Awbud. Zysk operacyjny wyniósł 14,2 mln zł i był niższy o 71 proc. w stosunku do poziomu z ub.r. Spadek ten wynikał z mniejszej niż w ub.r. liczby przekazanych mieszkań, będącej konsekwencją opóźnień w regulowaniu procedur administracyjnych, a także przestawieniu się Grupy na budowę znacznie większych projektów inwestycyjnych, co wiąże się z wydłużeniem się okresów ich realizacji, a ostatecznie przesunięciem w czasie oddania mieszkań klientom i uznania ich w wyniku finansowym. EBITDA w okresie sprawozdawczym wyniosła 16,2 mln zł przy 378 przekazanych mieszkaniach. W 3 kwartale spółka przekazała 826 lokali, a plan na cały 2018 r. zakłada 2,6 tys. Należy podkreślić, że Murapol, posiadając obecnie ponad 6 tys. mieszkań w budowie, osiągnął potencjał przekazań na poziomie 800-1000 mieszkań kwartalnie" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze sprawozdaniem statutowym, w którym Grupa Murapol raportuje jako jednostka inwestycyjna, w pierwszym półroczu 2018 r. wypracowała przychody na poziomie 82,4 mln, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 39,4 mln zł oraz zysk netto na poziomie 24 mln zł. Rok wcześniej wielkości te kształtowały się odpowiednio: 125,8 mln zł, 98 mln zł oraz 92,2 mln zł, podano także.

"Zwrócić należy uwagę, że na działalności inwestycyjnej w segmencie deweloperskim spółka notuje stabilne wyniki, natomiast w segmentach doradczo-wykonawczym i inwestycyjnym nastąpiła zmiana związana z wdrożeniem od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 i na tej podstawie dokonanymi zmianami klasyfikacji niektórych aktywów tych segmentów - z pozycji aktywów finansowych, wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy do aktywów finansowych, wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. Poza powyższym, należy zauważyć znaczący wpływ wyższych kosztów finansowych, związanych z większym zapotrzebowaniem na kapitał dłużny finansujący inwestycje w Skarbiec Holding SA oraz Polnord SA. Pozbycie się tych aktywów jest potwierdzeniem strategii powrotu do działalności stricte podstawowej - deweloperskiej i zmniejszenia poziomu kosztów finansowych, jednocześnie utrzymując potencjał stabilnego rozwoju Grupy" - czytamy dalej.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)