Rządowe wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców poprzez „Program gwarancji de minimis”, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, funkcjonuje od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MŚP, co bezpośrednio przekłada się na ich rozwój - podkreślono w czwartkowym komunikacie BGK.

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie Wojciech Hann z zarządu BGK, z gwarancji de minimis, które ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego skorzystało dotąd niemal 141 tys. polskich przedsiębiorców. "Ponad 52 mld zł udzielonych gwarancji i 93 mld zł zabezpieczonych nimi kredytów to efekt dopasowania do potrzeb sektora MŚP oraz prostych i przejrzystych zasad udzielania wsparcia de minimis" – dodał.

Według Mateusza Walewskiego, głównego ekonomisty BGK, gwarancje de minimis "ograniczają główną przyczynę odmowy udzielenia kredytu", czyli brak odpowiedniego zabezpieczenia. "Tym samym zmniejszają tzw. lukę finansową. To oznacza, że dostęp do finansowania zyskują również te firmy, które bez gwarancji de minimis nie otrzymałyby kredytu" – wskazał Walewski.

BGK oszacował, że dzięki „Programowi gwarancji de minimis” w gospodarce pojawiło się 29,3 mld zł dodatkowego kredytu (z czego 27,2 mld zł stanowił kredyt obrotowy). "Finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 200 tys. utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy (odpowiednio 95 tys. i 105 tys.)" - czytamy.

Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika też, że 54 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w Programie. To oznacza, że firma w ogóle nie otrzymałaby kredytu (34 proc.) lub otrzymałaby kredyt, ale na gorszych warunkach (20 proc.), a 19 proc. badanych bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt o takiej samej wartości, o jaką aplikowali i na takich samych zasadach.

"Ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego wpływa pozytywnie na zmniejszenie podstawowej bariery w rozwoju małych i średnich firm, jaką jest brak stabilizacji finansowej i konieczność gromadzenia w tym celu kapitału lub pozyskania zewnętrznego finansowania" - wyjaśniono. Kredyty obrotowe zabezpieczone gwarancją de minimis u większości firm (86 proc.) ustabilizowały ich sytuację finansową na tyle, że podjęły się one wielorakich działań rozwojowych - dodano.

Większość firm, dzięki finansowaniu z gwarancją poprawiła pozycję rynkową (66 proc.) lub ją utrzymała (dalsze 31 proc.). Zwiększyło się też zatrudnienia w firmach, które skorzystały z gwarancji de minimis – utworzenie nowych miejsc pracy zadeklarowało 41 proc. respondentów (2,4 tys. nowych etatów), zaś 48 proc. deklaruje, że utworzy nowe miejsca pracy w najbliższej przyszłości (2,7 tys. nowych etatów).

Badanie „Efekty Programu gwarancji de minimis” zostało przeprowadzone przez Biuro Badań i Analiz BGK od maja 2017 do sierpnia 2018 roku. W badaniu wykorzystano analizę danych sprawozdawczych, dane zebrane podczas wywiadów z uczestnikami „Programu gwarancji de minimis” oraz dane ankietowe zebrane metodą CATI od 1800 przedsiębiorców sektora MŚP, którzy w czasie badania korzystali z gwarancji de minimis.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. BGK ma doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. (PAP)

autor: Magdalena Jarco