Na dzień 16 listopada 2018 roku zobowiązanie, powiększone o odsetki, wynosi 15,2 mln zł.

"W ocenie pełnomocnika iSource, istnieją podstawy do skutecznego zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W związku z powyższym, iSource podjęła decyzję o przygotowaniu skargi do WSA (...) i rozpoczęła jej przygotowanie we współpracy z pełnomocnikami" - napisano w komunikacie.

iSource - w oparciu o analizę własną i doradcy podatkowego - nie widzi ryzyka zakwestionowania rozliczeń z tytułu podatku VAT za dalsze okresy.

Na wypadek negatywnego rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego, ABC Data zawarła z głównym akcjonariuszem - MCI Venture Projects oraz prezes zarządu ABC Data Iloną Weiss wstępne porozumienie, na mocy którego mają zostać udzielona przez MCI VP oraz Ilonę Weiss podporządkowanej pożyczki w łącznej wysokości 15,2 mln zł na pokrycie ewentualnego zobowiązania, jeśli stanie się ono wymagalne.